آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

عـــزیـــزی و صـداقـت بـه اســلام

"عزیزی" را که هَست عالـِم و دانا، احتــرامَــم
گویم انـد یشــه ام در بـاب دیـن وَز دل بَــر آرم
 
من نگویم که چنین گُو یا چنـان دروَصـف دیـن
وآن نخواهم که بسازیم فرقـه ها در صَـف دیـن
   
اسـتـفـاده سـوً داریـم، جـان مـن، قـــربـان تــو!
حـرف ما، اهـداف تو خدمـت بـه دشـمنــان تــو
   
سوری ها دشمن بدانی،انگلیس خوشنود سـازی
هویت- اسلامی داری،امریـکا یــاقـوت ســازی
 
راهِ تـو– راهِ یـــهـودان واقـعـــآ یکـجــــا شـــده
سوروایران رابکوبید،"جَهاد"و"سیا"همراه شده
   
وقتـی گـوئی نـفـرتِ شـیـعـه، و سُـنی افـتخــــار
قاطعآ تـطبـیـق داری، آن"سیا" هان کارو بــار!
 
شـیـعـه آن را که تـو خـوانی دشـمنِ اسـلامِیَــت
وآن بخواهنـد- امـریکـا و انـگلـیس- یـهـودیــت
 
فـرق بـیـن ایـن دو سه بـا تـو چـه باشد، اِنتهــا؟
در نـزاعِ سـوریه – ایـران و دو ســه گـا نهــــا
 
وَر چـنـیـن باشــد نگـاهَـت در قبـالِ مُسـلــمیـن
دشــمن اســـــلام را راضی بـــداری بـا یـقـیـن
 
مـن بَرآن دارم که حَرف از شیعه و سُـنی زَد َن
تـیـغ دشـمن است به آل و اَهـلِ اســــلامی زَدَ ن
 
جـمله می بیـنـیـم ما، با حوصله کـآن دشـمنــان
حاکـمیـَت می کـنـنـــد بـر ما و اخـوانـان مـــان
 
آن "سیـا" – "القـائـده"  با  جَهـلِ" افغانی" تبـار
کـرده اند بَـد نام، اسـلام را به هـر گـوشـه کنـار
 
گفت محمد(ص) شرط اوٌل را به انسان بودنِی
دان! مسلمان را نه فرق با شـیعه– سُنی بودنِی
 
بین سُـنی و شیعه حرف ازعداوت باطـل است
بامحمدص دشمنی کرده کسی چون عامل است
 
بَس بُـوَد! سـوً اسـتـفـاده کردن از اسـلام و دین
زانکـه فـرجامَـش بُـَود تـوفیـقِ دَد برمــا و دین
 
ای عزیـزی! تـو که هـسـتی عالِم واسـلام خواه
گـو بـفــرما!  زآنچـه باشـد مـوجـب افـهــام هـا
 
بـس است جانـیـم، بـس است خـدمـت به دشمن
بــگـــــو از دَرد و رنـــجِ خَـــلـق و مَـیــــــهـن
 
خُـــــدا پُـشــت و پـنـــاهَــت ای عـــــــــزیـزم!
تـو گـوئـی آ نـچــه ، هــائی! مـن در ســتـیـزم.
     
14/جدی/1390