آرشیف

2014-12-30

رحیم الله پیمان

عــشــق تـــلـســـــی

تلسی جان یک خانم با عفت است                  دانا، زحمت کـش و با عــزت است
انـج و گاتـم هـست فــرزنــدان او                  حرف بسیار سویتا را خصلت است
پایــل و شوبـا همـیشه در ســتـیـز                 واقــعآ بــا پـیـر زن بـا قــدرت است
کیی فراموش از سریال هـا شـود                  پرینا جان را دو شوهـر عادت است
طفل افغان راهی خود گم کرده ای                ای عــزیز بر خلق ما خجـالت است
دیـن و فـرهنگ لازم یک دیگـره                  نـزد اســــلام بهترینی نعـمـت است
پــوشــش لبـاس دکـشاه در وطــن                 بـر خـلاف سنـت و شــرعیـت است
درس مکتب قصه ای تـلـسی شده                 طـلــوع چـیـنل منـبـع جـنایــت است
اخـتطافـات وطـن از حـد گـذشـت                 تقلید از صبرو توی بی غیرت است
دوســتـانـم بشــنویـد فــریــاد مــن                 خــــالـــق مــا لایــق عـبــادت است