آرشیف

2017-7-18

استاد فضل الحق فضل

عـجـب کـیـف و هـوایـی داره ســرحـد

عجب  کیف وهـوایـی داره ســرحـد
در و دشت و فضایـی داره ســرحـد

بنازم  کـوه  و سنگ وآب و خاکش
محیـط  جان فـزایـی  داره ســرحـد

مـیــان  دره هــای  سبـز و شـاداب
چه زیبا غژدی هایـی داره ســرحـد

فــداِیــی هــمـــت  مـــردان  مـردش
عجب  عهـد و وفایی  داره ســرحـد

چه می پرسی ز فیض چشمه سارش
شفـا  بخـش  آبهــایی داره  ســرحـد

مپر س ا زعند لیب وکبک و قمریش
سرود  دلگشایـی داره داره ســرحـد

رموز زنــده گی درکـوهـسـار اســت
چه  حُــب  دلــربایی  داره  ســرحـد

سرود  رزم و پیروزی است مضمـر
چه  آهــنـگ  درایـی  داره ســرحـد

نگر در کـوه  و صحرا و صفــا  بین
غـنـای  خود  کـفایــی  داره ســرحـد

به دلهـــا حُـب میـهـن می زند جوش
چه عـشـق بـی ریایـی داره ســرحـد

ز هـر پیچ  و خمی وا دی و صحــرا
به هـرکـس هم پیا می داره ســرحـد

زصوت هـی هـی چوپان در آن مـرز
به دل وشور و نوایی داره ســرحـد

ز اخــلاق  دهـاتــی هـا  پــد یــــدا ر
چه مهـری با صفا یـی داره سـرحـد

پــی  امـنـیـت  و  آرامـــش  خـلـق 
به هر جا کد خدایـی داره ســرحـد

نگهـــدارد  خدا وند از سر لــطـف
اگــر درد  و بلایــی داره  ســرحـد

ز فضـل  حضرت  داور درخـشـان
بهـر شام و صباحی  داره ســرحـد

استاد فـضـل الحق  فـضــل
شـهــر   فـــراه 23 سـرطان  سال 1396 هـجــری شـمـسی

این سروده زمانی که یکتعداد از دوستان از غژدی های مردم صحرانشین وکوچی ها  در غور(پشتون ها وتاجیک ها ) دیدن مینمودند ومن تصاویر آنهـا را دیدم خیلی عاطفی و دوستانه بود بنابران   فی البدیهـه همه زیبایی های مادی ومعنوی پیش چشمانم مجسم شد لاجرم دست به قلم وکاغذ بردو واین نوشته گک را سیه کله کردم . احترامانه از  دوستان واهل قلم ارزو مندم تا به بزرگواری شان ضعف ها وکاستی های آنرا به دیده اغماض بنگرند چون خام کوک است وهنوز دزمورد آن دقت نشده .
نوت  مردم حوزۀ غرب کشور اصطلاح سرحــد  را بالای نام تاریخی غور که  از گذشته های دور تاحال  در زبان عامیانه مروج بوده به کار میبرند که به این صورت اصطلاح سرحد شامل همه ولسوالی غور میشده  وتاحال نیز مروج است….   هکذا  درگذشته های نه چندان دور (البته قبل ازسال های دهۀ  1350 ) ولایت غور را به نام ولایت غورات یاد میکردند وحتی در اسناد رسمی نیز تا سالها 1355تا 1357  نیزمروج بود.