آرشیف

2022-9-17

احمد محمود امپراطور

عشق یک حادثه، یک غلغله، یک بحران است

عشق یک حادثه، یک غلغله، یک بحران است

عشق یک فاصله ما بیــن دو تا انسان است 

عشق امواج تـراژدیی احساس و جنــــون

عشق فرسنگِ زمـان دغدغه ای ایمان است 

عشق یک شـــور دل انگیــــز در آفـاق خیال

عشق یک رهـزن اندیشـــــه گر پنهان است 

عشق آیینه ای تصویـــرِ کمــــالات و هنــــر 

عشق آهنگِ زبـــان زمزمــه ای دیوان است 

عشق هنگامـــه نبضِ دلِ غم دیــده ای من 

عشق آغـازِ پــــر از آرزو، غــم پایان است

عشق یک حسرتِ دیـدار و هــزاران امیـد

عشق نضجِ سخنِ پر شــده از طوفان است

عشق آزادی جســـم تو به هـر جاست ولـی

عشق هر جا بـروی ذهن تـو در زندان است

عشق پـر معنـی ترین واژه ای ابیات و کلام

عشق در دفتـر محمود شهی عنــوان است

————————–

بامداد یکشنبه 25 سنبله 1397 خورشیدی

که برابر میشود به 16 سپتمبر 2018 ترسایی

سرودم

#احمد_محمود_امپراطور