آرشیف

2021-4-1

رسول پویان

عشق پاک دل

 

 

تبسم بر لبان غنچه هـای ناز می رقصد

نگاه دلــربـا در دیــدۀ غـمّـاز می رقصد

 

حیا ونازوتمکین وخجالت رنگ ها دارد

که درنقش ونگارحال بااعجازمی رقصد

 

دل پاکـیزه هـنگام جـواب آرام می لـرزد

بزرگی و شرافت با جبین باز می رقصد

 

نیستان دل شیدای انسان نغمه باران است

که درهرتارو پود زندگی آواز می رقصد

 

نشاط وشورواحساس لطافت آورد مطرب

انرژی طرب درپرده های سازمی رقصد

 

به چشم معرفت ازخاک تا افلاک گر بینی

ازل در پیچ وتاب حرکت آغاز می رقصد

 

ندارد عشـق پاک و خالص دل هیچ پایانی

به چنگ رودکی گر دلبر طنّاز می رقصد

 

نیـستان آتـش پاکیـزه دارد شمس معنی کو

به نای مولـوی تا حافظ شیراز می رقصد

 

بیا در مشرب دل اوج معنی را تماشـا کـن

که در آیـیـنـۀ او بی تکلّف راز می رقصد

 

در اوج آسمان‏ها کوکب طالع زند چشمک

به روی شـانـۀ اقبال ما شـهباز می رقصد

 

کنار چـشـمـۀ پاک خـراسـان باز عـایـشـه

به سـودای محمد جان دل‏گـداز می رقصد

 

نه تنها این سر شوریده دارد شوق دلبازی

به پای ساز دلسوزعاشق جانبازمی رقصد

 

خط و خـال بتان از دفـتـر تاریـخ می تابـد

تمـدن در دل خـطّ کهـن دمساز می رقصد

 

زبان یارجانی راببوسم بسکه شیرین است

زدوران کهن درعصرنو ابراز می رقصد

 

طلسم تـیـرۀ افراطیت گـر بشکند در ذهـن

همای فکـر انسان با پـر پرواز می رقصد

 

اگر آزاروجور داعش وطالب شود معدوم

در اوج شادمانی خلق ما دلباز می رقصد

 

به نازم جشن نـوروز بـزرگ خطۀ پاکان

که درموج نگاه یارِ دل اعزاز می رقصد

 

31/3/2021

رسول پویان