آرشیف

2021-2-15

رسول پویان

عشق و ارمان

وای از روزی که عـشق دل فرامـوشـت کند
اضطراب ووحشت و تشویش مغشوشت کند

شوق شادی و طرب را گر زدل بیرون کشد
کـوهِ غـم‏هـای سـیه پـوشــیده بـر دوشـت کند

بلـبل شـور و نـوا را در قـفـس ســازد اسـیر
در بهــارانِ طــرب انـگـیـز خـامـوشـت کند

عشق وارمان مرهم دل‏های ریش وخسته باد
هان! سـنگ ناامـیـدی سخـت مخـدوشـت کند

عـشـق را آغـاز و انجـام دل مسـتانـه خـوان
تـا نـشــاط جـاودانـی در ‏تــن و تــوشـت کند

هـمــت و آزادگی را زیـب اســتـقـلال ســاز
ورنـه عفریت اسـارت حلقه بـر گوشـت کند

ریـشـۀ مهــر و محـبـت را بـرون آرد ز دل
مُد و فشن را بـه ظاهـر پوش تن‏پـوشت کند

حـرمـت خـمـخـانـۀ پـیــر مغــان را می‏بـرد
با شراب مصنوعی سرگرد و مدهوشت کند

بـادۀ لـعــل بـدخـشـان جـو یـا انـگـور لـعــل
ورنـه تلـخی‏هـای ایـام زهـر دمـنـوشـت کند

قـلــه‏هـای شـامـخ حمـاسـه گـر ویـران شـود
لانـــۀ ســیــمـرغ را زیــر پــر قـوشـت کند

یـال و کـوپـال تَهَمتَـن را بــه مـیـدان آوریـد
تـاکه زور و هـمـت عـالـی زره‏پـوشـت کند

نـقـش تـاریـخ کهـن را در جـهــان نـو نگـر
کلک بهــزادی و مـانی بـاز منـقـوشـت کند

دل قــوی کـن در سـراشـیـب زمـان تـیزگام
تاکه شور و جذبه یی پیوسته درجوشت کند

مهر تـابـان هـنــر گـردد چـون چـشـم خـرد
عـشق دل را مهـربـانی زیـنـت هـوشت کند

بخت اگر درخواب خرگوشی رود بیدار کن
آشـــنـا و هـمـــدم دل تـا در آغــوشـــت کند

آفـت و مـرگ کـرونـایـی اگـر گـردد مهـار
دل بـه بـاغ آرزوهــا ســرو گل‏پـوشـت کند

داغ هجران آتشی افـروخته درصحرای دل
لاله هـسـتـانی بـه اسـتـقبـال مفـروشـت کند

13/2/2021
رسول پویان