آرشیف

2014-11-13

Shahla Latifi

عشق فسانه است
 
من عشق را از پنجه های حوادث فرا گرفته ام
 نه از آن تفسیر پررمزش از دیوان های کهن
 
عشق را جزی احساس میدانم
 نه نقشی از برومندی احساس در صفحه قلب پهن
 
عشق را تزویر کردن نه، صادق می بینم اما در تحول
و عشق را سادگی قلب تلقی میکنم با اظهارات پرشعور
 
برای من عشق تاکنون پرنده رؤیایی بوده است با پرهای زرین التجا به همراه
که در شاخه های بلند و دست نارسیده ای کامجویی قصد پرواز را داشته است

 
عشق را من شبپره ای میدانم خیلی خسته
 که از تپیدن های مرموزش در فرش باغ ویران شده دیروز
فقط سایه آفتاب را  دارد در آغوش

 
عشق را شب مهتابی میدانم
 که ستاره های اطرافش را از برای اوج لذتش به تبرک نشسته است
 
برای من عشق فسانه است
رمانیست 
پر از تلاطم های اوراق هیجان آمیز که در لابلایش هوس، مهر و وفا را آغشته است
و سرانجام عشق برای من صرف رازیست سربسته
تا خود روزی با اعتماد  بگشایمش
چون عطیه
 
شهلا لطیفی
۱۰-۰۵-۲۰۱۴