آرشیف

2015-2-1

محمداکرام اندیشمند

عربستان سعودی و صلح درافغانستان

اول اکتوبر2008
درنخستین روز عیدرمضان(30 سپتمبر2008- برابربا9میزان1378) رئیس جمهور کرزی دست به دامن پادشاه عربستان سعود درازکرد تااو رادرمذاکره با طالبان یاری رساند. حامدکرزی پادشاه سعودی را رهبر جهان اسلام خواند و از او خواهش نمود تا زمینه را برای چنین مذاکره باطالبان آماده کند. متعاقب اظهارات رئیس جمهور کرزی روزنامه ی الوطن عربستان سعودی که عمدتاً دیدگاه رسمی دولت آن کشور را منتشر می کند در مقاله ای موضوع صلح را درافغانستان به بررسی گرفت و ازسیاست دولت عربستان سعودی دراین مورد سخن گفت. جمال خاشقچی سردبیر روزنامه ی مذکور به بهانه ی ورود یک هیئات به ریاست مولوی فضل الهادی شینواری رئیس شورای علمای دولتی افغانستان طی مقاله ای در روزنامه الوطن نگاشت که "افغانستان بدون القاعده و امریکایی ها در صلح و ثبات زندگی خواهد کرد." سردبیر مذکور در این مقاله به تلاش های دایمی عربستان سعودی در جهت تأمین صلح درافغانستان اشاره می کند و سیاست دولت سعودی را دراین تلاش ها مبتنی برحفظ بی طرفی کشورهای خارجی چون ایران، امریکا و پاکستان می خواند. وی می نویسد:«روش عربستان سعودی که درگذشته نیزبرای حل اختلافات درافغانستان کوشیده است، این است که تنها برتلاش خود افغانها برای حل مشکلات شان اتکا شود و کشورهای خارجی از جمله امریکا و ایران و پاکستان بی طرفی خودرا حفظ کنند.»
اما آنچی که در اظهارات سردبیر روزنامه ی الوطن چاپ عربستان سعودی قابل تأمل و بحث است صداقت و بیطرفی دولتمداران عربستان در سیاست های شان بر سر افغانستان است. آیا آنگونه که سردبیر الوطن روش دولت متبوع خود را بر مبنای حفظ بیطرفی کشورهای خارجی به خصوص امریکا، ایران و پاکستان وانمود می کند، آیا روش دولت سعودی نیز در مورد حل اختلاف و کشمکش های افغانستان مبتنی برحفظ بیطرفی است؟ آیادولت عربستان سعودی به این گفته ی سردبیر الوطن واقعاً صادق است که "تنها برتلاش خود افغانها برای حل مشکلات شان اتکا شود"؟
عملکرد وسیاست دولت عربستان سعودی در مورد افغانستان در تمام سالهای سه دهه بی ثباتی و جنگ دقیقاً در جهت مخالف ادعای سردبیر روزنامه الوطن سعودی قرار دارد. درحالیکه روزنامه ی الوطن می نویسد که افغانستان بدون القاعده و امریکا در صلح و ثبات زندگی خواهد کرد، اما این القاعده وطالبان محصول سیاست های عربستان سعودی و محصول تبانی های مشترک ریاض و واشنگتن هستند. این عربستان سعودی بود که درسالهای حاکمیت طالبان هزینه ی زمین سوزی و قتل عام های شان را از میربچه کوت تا یکاولنگ و ازلولاش تا خوجه ی غار تأمین می کرد. در آن سالها شهزاده ترکی الفیصل رئیس سازمان استخبارات عربستان سعودی چند بار به زیارت ملاعمر رهبر طالبان رفت و با اهدای ملیونها دالر کمک دولت سعودی وسایل نظامی و جنگی را برای گسترش سلطه ی طالبان و القاعده به سراسر افغانستان دراختیار آنها گذاشت.
 
سردبیر روزنامه ی دولتی عربستان سعودی در حالی از بیطرفی کشورهای خارجی در حل اختلافات افغانستان سخن می گوید که دولت متبوع سردبیر نه تنها درتمام سالهای جنگ و بی ثباتی به ویژه در سالهای ظهور و حاکمیت گروه طالبان یکی ازطرف های اصلی مداخله گر برای اشتعال جنگ درافغانستان بود، بلکه اکنون نیز یکی از طرف های اصلی مداخله گرجنگ ونفاق درافغانستان است. طالبان پس ازشکست و فروپاشی درسال 2001 میلادی مجدداً با پول های بی حساب شیخ های ریاکار سعودی وکشورهای نفت خیز عربی خلیج فارس  وارد جنگ شدند. طالبان وگلبدالدین حکمتیاردرسالهای اخیر ملیونها دالر را ازاین شیخ های پولدار به نام جهاد درافغانستان دریافت میکنند. یکی از منابع نزدیک به آنها اظهار میدارد که  حتی درسالهای جهاد علیه قوای شوروی و دولت حزب دمکراتیک خلق شیخ های سعودی و خلیج تا این حد کیسه ی سخاوت خود را برای مجاهدین باز نمی کردند.  آیا شیخ های کمک دهنده در داخل عربستان سعودی  قادر خواهند بود تا بدور از اطلاع و آگاهی دولت توتالیتر و استخباراتی سعودی به چنین اقداماتی دست بزنند؟ بدون تردید اعطای این ملیونها دالر برای اشتعال آتش جنگ درافغانستان از چشم اسخبارات سعودی و دولت آن کشور پنهان نیست.
ممکن است نوشته ی روزنامه ی الوطن در این مورد که افغانستان بدون القاعده و امریکا در صلح و ثبات زندگی خواهد کرد به تماس ها ومذاکرات اخیر سه جانبه ی رهبران هر سه کشور عربستان، امریکا و افغانستان بر گردد که در این مذاکرات درصدد نگاشتن یک سناریوی نو و تطبیق آن درافغانستان هستند. برمبنای این سناریو درنظر است تا طالبان و گلب الدین حکمتیار وارد دولت شوند و زمینه برای خروج امریکایی ها و اروپایی ها ازافغانستان مساعد شود. قربانی شدن کرزی درچنین پروگرام یکی از گزینه ها خواهد بود. ناتوانی های امریکا در افغانستان و عراق و بحران اخیر اقتصادی در سیستم امپریالیستی، امریکایی ها را در وحشت ونگرانی فرو برده است. درصورت تطبیق چنین سناریو برای افغانستان، یک بار دیگر نیابت از جنگ و منافع امریکایی هارا دولت عربستان سعودی و پاکستان به دوش خواهد گرفت و افغانستان پس از خروج غربی ها در یک جنگ و بی ثباتی خونین و پایان ناپذیر قومی، زبانی، گروهی و مذهبی فرو خواهد رفت. عربستان سعودی هیچگاه نقش سازنده و بیطرفانه در حل مشکل افغانستان نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. دولت عربستان سعودی همچنان می خواهد دست هایش مثل گذشته و همیشه در خون وخون ریزی های افغانستان آلوده و خونین باقی بماند.