آرشیف

2015-2-3

ف. تنها

عایشه جان صدیقی از حجاب بگو ولی کاپی نکن؟؟

اینجانب روی محتویات نوشته های که اینجا کاپی شده بحث نمیکنم ، فقط چند کلمه به عنوان یک مسلمان به حضورات این خواهر ، عرض تقدیم میکنم و بالای موضوع حجاب در وقتی دیگر بحث خواهد کردیم. عایشه جان شما از حجاب نوشتید واز یک دختر مسلمان خوب – اما چند سوال دارم ازشما………….
– در اسلام حجاب واجب است اما سرقت چیست؟
– آیا سرقت غیر از گرفتن مال ودارای دیگران به نفع خود است؟
– آیا دارایی دو قسم نیست؟ معنوی و مادی؟
– آیا نوشته های که دیگران به هزار خون دل به قلم کشیده اند به نام خود چاپ کردن ؛ ؛ کار یک مسلمان واقعی است؟
– آیا دروغ حلال است؟
– آیا مال دیگران را به پیش خلق خدا از خود گفتن دروغ نیست؟
– آیا خود صفتی وخود را بزرگ جلوه دادن در اسلام صحیح است؟
– آیا نوشته های دانشمندان را به نام خود چاپ کردن ، خود را بزرگ نشان دادن نیست؟
– آیا اخلاق یک جوان مسلمان همین است؟
– آیا اگر مال شما را دیگران از خود بدانند ، شما خوش می شوین و دعوای ندارین؟
– آیا امانت وصداقت در اسلام مهم نیست؟

آیا ها وچرا های بسیار زیاد از شما میشود که بپرسید. اما چون تازه کار هستیید بیشتر خلی از شما نمپرسم. امیدواریم که متوجه باشید که جوانان مسلمان که هست ، از هرلحاظ باید الگو باشند . از صداقت از امانت ، از راستگویی، از احترام به دیگران وغیره وغیره. 
حال برای اطیمنان خوتان و اطمنان خونندگان عزیز مخصوصا کسانانی که برای شما نظر دادند وتشویق کردن نوشته های شما را که از جاهای دیگر کاپی کرده وبه نام خود پخش کرده اید از منابع وسایت های اصلی می آورم. اینجا نمونه است و براردان مسلامان ما خودشان می توانند آن را در انترنت بخوانند. در آینده یک کلمه نوشته کن اگر ، و لی همان یک کلمه از خودت باشد. خداوند به تو توفیق بدهد. متوجه آبروی اسلام و دختران مسلمه باش.
 

 

http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8+%d8%af%d8%b1+%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86&SSOReturnPage=Check&Rand=0#حجاب%20چشم