آرشیف

2022-6-4

Shahla Latifi

ظهوری تازه

این هیاهو

این اوج سایه ای بزرگ

 در رنج وحشتناکی خانه کرده است

فریاد بیاورید ای انسانها 

ظهوری تازه ای به وجود آورید ای آدمها

ای بقایای صخره های مُرده, چشمهایتان را بگشایید

باید توده ای از مغزهای همت ساخت

باید از چشمهای ثابت و روشن 

با گوش های  بیدار و  شنوا

در سکوت زمین

در خونهای جاری شده

 بو و طعم انسانیت را ثبت کرد

باید با خنک علف های سرشار از آزادی

 با صدای آبشارهای جاری

دلهای مجروح را شفا بخشید

صلح مهارناپذیری کشف کرد

 تا دیگر هیچ انسانی 

پنجه بر میله‌های وحشت نکوبد

 

شهلا لطیفی

چهار جون/ ژوئن ۲۰۲۲(میلادی)