آرشیف

2017-2-5

ف. بری

ظلمت سرا

چون به وصف خوبرویانم سخن آید به یاد
 آن سیاه زندان ظلمت در وطن آید به یاد

گر ببینم  قامــــــت  آزاده ء  سرو روان
بر زنان همــــــوطن رسم خشن آید به یاد

 موج  زلفان در برو دوش  بتانم در نظر
آن حجاب تیره بر سر هموطن آید به یاد

خوش خرام سرو آزاد درچمن با لطف و ناز
محتسب باریش و دستارو چپن آید به یاد

فطرت آزاد می خـــــواهد نوای بلبلان
نعره زاغ و ذغن طرف چمن آید به یاد

یاد ایامی که ما هم نــــــو بهاری داشتیم
لاله و گل در چمن سرو و سمن آید به یاد

میمیرم در حسرت آن روز بری کاندر وطن
خصلت آزاده گـــی در مرد و زن آید به یاد