آرشیف

2015-1-7

مولوی عبدالعلی لبیب غوری

طِربال دل، تقدیم به استاد “یگانه”