آرشیف

2020-6-6

محمد اسحاق ثنا

طوق لعنت

کشورم در قبضه ای اهریمن است
هست و بودش در قمار دشمن است

سال‌ها شد آسمان اش بی فروغ 
هست تاریک همچو چاه بیژن است

خفته در خاک اش خیلی نو جوان 
بر در هر‌ خانه بانگ و شیون است

مادران در داغ فرزندان خویش 
چشم پر نم رخت ماتم بر تن است

در دروغ و شیطنت گوی( غنی )
طوق لعنت دایما بر گردن است

صبر کن ای هم وطن شب رفتنیست
پشت شب آخر که روز روشن است

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
06.06.2020