آرشیف

2023-11-23

آی سان مرامی

طوفانِ سَر

به پرنده شده بود الهام طوفانی مهیب

روز قبل‌اش ساخت لانه از درخت دیگری

تا که «گل‌های نَشاید گیلاس»

خوابِ میوه کاج ببـیننـد خویش را