آرشیف

2023-11-26

داکتر فیض الله نهال ایماق

 طفل دختر میخواهید یا پسر ؟

 

 طفل دختر میخواهید یا پسر ؟

 

اگر از تاریخ مریضی ( حیض ) زن ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶روز  را شمار نموده، در این روز ها به زن ، مقاربت صورت گیرد،  نو زاد ( پسر ) و اگر زیاد تر و یا کمتر با همسر خود نزدیک شوید ، طفل ( دختر )  تولد می شود.

والله علم

منبع :

.بیانیه ی یک عده از داکترانیکه در سیمینار کشور مالیزیا ، که سالها قبل از طرف یونسکو برگزار گردیده بود

باید گفت اینجانب ایماق نیز  در این سیمینار اشتراک کرده بودم.

سال ۱۳۵۴ خورشیدی

دوکتور فیض الله ایماق

تورانتو – کانادا