آرشیف

2017-3-28

دوکتور ص. سعیدي

طرح های مشخص به حاكميت كابل!

در نشست كه چند ماه قبل به يك مقام ارشد پارلمان  پاکستان و همراه مقیم شان در لندن داشتم بر مسایل جاری منطقه صحبت وسیع کردیم. 
در پھلوی سایر مطالب  نکات ذيل رابخاطر جستن راه حل و اخذ تدابیر مشخص عملی و درک وضع بخش ازین افغانهای آنطرف خط تحملی، فرضی و غیر قانونی "دیورند لاین" بخش ازین مطالب را با شما شریک میسازم: 
بعد از صحبتهای تعارفی و طرح بخش از مسایل با ایشان باوجود آګاهی از تراژيدی شان عمدا پرسیدم و ګفتم که شما چرا در حصهء خویش قویاً علمبردار داعیهء برحق خویش و یا داعیهء برحق ما و شما نیستید و به خلاف پنجاب ( ای اس ای و استابلشمنت پاکستان قدعلم متناسب نمې کنید؟ 
بعد از سکوت کوتاه به تفصیل پرداخت و اضافه کرد که از قیام بنو و سرکوب شنیع آن از جانب حاکمیت پاکستان در سال۱۹۴۷م۔ تا امروز درین راه هزاران قربانی داده ایم و میدهیم و حتی در سالهای اخیر به بهانه و تحت پوشش مبارزه علیه تروریزم جهان هم در جنب پنجاب استاده و به قتل عام ملت افغان و افراد بیګناه در مناطق پشتون و بلوچ و افغانستان امروز ادامه میدهند. در جریان صحبت دقیقا بخاطر دارم که عوض ای اس ای و نظامیان پاکستان برای توضیح حالت بد و جنایات نظامیان پاکستان عوض نام بردن از ایشان به علامت تمیثلی صاحب منصبان مسلط بر پاکستان دست به شانه خود  میبرد و از جنایات نظامیان پاکستان سخن میزد. 
دقیقا به خاطر دارم که همراه محلی این شخصیت مطرح سیاسی پاکستان دست به جیب برد و کارت هویت ( شناخت کارت ) پاکستانی خود را کشید. 
من ګفتم این چیست؟ 
در جواب با بسیار مأیوسی ګفت:  من مجبورم بعد از سپری شدن هر سال بخاطر تمدید این سند ( کارت ھویت و تذکره)  به سفارت پاکستان بروم ورنه  اقامتم درين كشور تمديد نه خواهد شد. 
اضافه كرد آیا جانب افغانی درزمینه کدام راه حل مشخص روی دست ګرفته که از مشکل سفارت پاکستان رهایی یابیم؟. 
جواب مقنع نداشتم. 
این مسأله و این مشکل راه حل دارد. 

همچان این عضوی ارشد پارلمان پاکستان گفت که حاکمیت پاکستان  چاینا – پاکستان اکونومیک کوریدور را به شکل غیر طبعی از مناطق کاشغر چین بر مناطق پنجاب و از راههای دور و دراز به بندر ګوادر انتقال داده و حقوق را تلف کرده و با این عمل خود پنجاب ثابت کرد بر پاکستان مسلط است. استابلشمنت ہاکستان این ہروژهء وسیع اقتصاذی را چاینا – پنجاب اکونومیک کوریدور ساخت. تلاشهای مردم پشتون و بلوچ درین عرصه موفقیت نداشت و ګمان براین است که این مردم دست به تشدد خواهند زد  تا از حق تلفی شان جلوګیری شود.  کشور چین در واقعیت مسأله بندر ګوادر را به غیر از مالک اصلی اش یعنې با پنجاب   به غیر از حضور بلوچان  باپنجاب  توافق  کرده است و این برائ بلوچان و پشتونها غیر قابل تحمل است.   این شخصیت ملی افزود که  حاکمیت پاکستان  تلاش دارد تا با کشور چین به تفاهم برسد تا آن پروژه های ګاز و تیل را که از راه افغانستان. به پاکستان وصل میشوند نیز در تفاهم به جانب کشور های اسیای میانه به توافق برسند تا از افغانستان نه، بلکی ازین کشورها از طریق مناطق بدخشان به پاکستان وصل و جريان پیدا کند. 

طرح مشخص من به حاکمیت کابل این است تا چرا در تفاهم به ایران، روسیه، سران پشتون و بلوچ در قسمت ګذشتن پروژه های کاشغر – بندر گوادر را به برنامه های چاینا – افغانستان- و ایران روی دست نمی گیرد تا از جانببرنامه های اقتصادی به افغانستان جلب شوند و کشور های روسیه، ایران، و…. از همکاری به دشمن امنیت افغانستان بخاطر منافع اقتصادی شان هم که شده ، دست بردارند و پاکستان ھم در  مضیقه قرار داده شده از شرش  رھایی یابیم! 
گفتی زیاد اما فعلاً همین قدر. 
د. صلاح الدین سعیدی 
27/3/2017

و ها 
اګر زمامداران امور با تصمیم خوب هزار ترفیع فوق العاده  به فرقهء واکنش سریع  را تصویب میګند، پس بر اینها با درنظر داشت ناکامی  ها و عدم توانایی های اداره در ارګانهای امنیتی به طور متداوم. فرمانهای واپس ګیری ترفیعات و امتیازات افراد ناکام و خاین نیز صورت بګیرد. 
درین چه شك و ترديد است كه بخش امنیتی   شفاخانهء ٤٠٠ بستر اردو در  کابل در کار خود ناکام بود که این حادثهء اخیر جنایت بوقوع پیوسته در آن ثبوت تأکید ماست. مسلم که مجازات به اساس حکم اداری  میتواند در محکمه  بعد از شکایت تحریری متضرر مورد بررسی عدلی قرار ګرفته میتوان! 
پايان بی پایان