آرشیف

2021-9-30

علم عبدالقدیر

طالبان با غرور تر اما آشفته تر از دور اول:

با آنکه طالبان در دور دوم یک ابر قدرت را شکست دادند  وبا غرور وسر بلندی پرچم پیروزی را در سر تاسر افغانستان به اهتزاز در آوردند  وبا تصرف دراما تیک ولایات وقل اردو های منظم  ارتش افغانستان را با هزاران میل سلاح ثقیل وخفیت وادوات زرهی بدست آوردند ولی وضع شان نسبت به دور اول آشفته تر وموقعیت شان ضعیف تر به نظر میرسد ا. خواستم درین نوشته  طور فشرده به برخی تفاوتهای دور اول ودوم ظهور وپیروزی طالبان اشاره  ووظعیت فعلی طالبان وا مقاومت احتمالی علیه گروه طالبان را به بر رسی بگیرم.

طالبان در دو.ر اول  علیه گروه های انارشست، بی نظم و متفرق  منسوب به  حزب اسلامی حکمتیار، جمعیت اسلامی افغانستان حزب حاکم در کابل  ، حزب وحدت اسلامی  اقوام هزاره وجنبش ملی جنرال  دوستم به تر تیب جنگیدند و  تا کابل را به تصرف خود در آوردند.در دور دوم با یک ابر قدرت وپیمان ناتو جنگیدند   حکومتی را سقوط دادند که هیچگونه پایگاه مردمی نداشت رهبر حکومت بنام اشرف غنی بطور نا گهانی وپنهان افغانستان را ترک کرد.

در دور اول بیشتر استقبال شدند چون نا بسامانی بیشتر بود  مردم عام بخاطر نبود حکومت، بی نظمی، غارت، چور وچپاول، فقر وبیکاری ودزدی در راه ها  از دل وجان از طالبان حمایت کردند اما در دور دوم  طالبان یک حکومت، فاسد واختلاسگر را  با اردوی منظمش سقوط دادند که مورد حمایت جامعه جهانی بود  ساختار های حکومتی  وتا سیسات دولتی با همان فساد وبی عدالتی  در مراکز ولایات وکابل فعال بود ، حدود یک ملیون نفر از دولت معاش بلند میگیرفت وپول وسر مایه هنگفت بدست بعضی مردم بود وه وارد بازار میشد اما  با سقوط حکومت مردم یکباره بیکار شدند وفقر وبیکاری وبی روزگاری از اثر آمدن طالبان نصیب مردم گردید لذا مردم در کابل ومراکز ولایات آمدن طالبان را مانند گذشته استقبال نکردند که فرار مردم از کابل دلیل روشن بر این امر بود.

طالبان در دور اول خیلی خشن وقهر آمیز برخورد میکردند هر طالبی در هر گوشه کشور حکومتی بود.به طرز پوشش مردان وزنان مداخله میکردند نوار های موسیقی را از موتربیرون میکردند وخراب میکردند.

در دور اول برخی ولایات شمال مانند تخار وبدخشان  بشمول پنجشیر ومناطق شمالی به کنترول مخالفین طالبان بود اما درین دوره طالبان تمام ولایات افغانستان بشمول پنجشیر را به کنترول خود دارند مقاومت خیلی محسوس نیست.

در دور اول پاکستان، عربستان سعودی وامارات متحده عربی از کشور های بودند که بی درنگ  امارت طالبان را برسمیت شناختند اما درین دور حتی پاکستان طالبان را برسمیت نشاخته . گذشته از آن وزیر خارجه سعودی گفت هیچ علاقه با طالبان ندارد وبر گشت طالبان نگران کننده است.

مهمتر از همه طالبان در دور اول دارائی رهبری مقتدر ویگدست بودند اما حالا دارائی  رهبری واحد نیستند.علاوه ازینکه از رهبران شان  یعنی ملا هبت الله آخند زاده صدا وسیمائی شنییده ودیده نشده در بین خود عملا دچار اختلاف اند که بزرگترین اختلاف بین شبکه حقانی وسائر گروه های داخل حرکت طالبان است.

اول  وضعیت طالبان.:با آنکه طالبان کا بینه خودرا اعلان کرده اند ولی تا هنوز هیچ یکی از کشور های دنیا رسما امارت اسلامی طالبان را برسمیت نشناختند.بیشترین توقع را طالبان از تر کیه، قطر، پاکستان وچین وازبکستان دارند وبعد کشور های منطقه وجهان.

طالبان بر خلاف وعده های شان اعضای کا بینه را فقط از علماء ورو حاینون  مذهبی تحریک طالبان معرفی کرده اند  همه مسئولین در مسائل مذهبی وجنگ تخصص دارند وبس  مشارکت ملی رعایت نشده طور سمبولیک چند نفر را در ادارات خود معرفی نموده اند. هر چند خواست اساسی مردم افغانستان امنیت بود اما امنیت طالبان شبیه امنیت زندان ویا هم امنیت یک مرغ در قفس است . روز بروز نگرانی های اقتصادی افزایش میابد واگر حکومت طالبان برسمیت شناخته نشود نا رضا ئیتی ها با عث ایجاد یک بحران دیگر خواهد شد.

راز های پشت پرده حکومت آینده :.دیوار اسرار طالبان خیلی محکم است هیچ چیزی به آسانی به بیرون درز نمیکند. من بسیاری افراد بر جسته طالبان را میشناسم اما در برخی موارد خیلی سختگیر اند وراز شان در بیرون درز نمیکند…طالبان توانستند مرگ رهبر شان ملا عمر را تا دو سال از همه پنهان کنند وحالا هم مرگ وزندگی آخند زاده ملا هبت الله یک راز است.از روزیکه طالبان افغانستان را به تصرف خود در آوردند وحتی کا بینه اعلان کردند کسی صدا وسیمائی از ملا هبت الله ندیده ونشنیده وحتی کسی جرأت جستجو وپرس وچون را درین زمینه ندارد.

اختلافات درونی طالبان : بر خلاف دور اول اینبار رهبری طالبان دچار اختلاف جدی است اختلاف بین حوزه جنوب غرب( قندهار هلمند وارزگان با حوزه جنوب شرق یعنی با شبکه حقانی که شدیدا تحت حمایت آی اس آی پاکستان است.این دو گروه در مورد  مسائل دخلی وارتباط خارجی اختلاف جدی دارند.

همچنین در بین طالبان شش گروه  مطابق سلیقه خود فعال اند.که نام های شانرا ذکر میکنم.

 • شبکه حقانی وشاخه خالص .شبکه حقانی برهبری سراج الدین حقانی از شاخه های قدرتمند طالبان است که در ولایات جنوب وشرق أفغانستان نفوذ دارد.این شاخه طالبان با آی اس آی پاکستان، القاعده ، گروه های افراطی پاکستان مانند لشکر طیبه، لشکر جنگوی، داعش ساخت پاکستان ارتباط دارد. به همین تریب  شاخه مجاهد خالص پسر مولوی خالص است این شاخه ارتباط آن بیشتر با آی اس آی وشبکه القاعده است..اینها زود تر از مردم هلمند وقندهار وارد کابل شدند وخودرا تقریبا فاتح کابل میدانند.
 • شاخه ملا هبت الله رهبر طالبان. ساحه صلاحیت ونفوذ ملا هبت الله .لایت ارزگان، هلمند، قند هار، فراه وزابل است.ملا هبت الله – ملا برادر وملا فاضل.. ، ملا عبدالقیوم ذاکر وصدر ابراهیم  اینها خودرا نسبت مستقل میدانند ودر مسائل سیاسی خیلی وابسته به استخبارات پاکستان نیستند.نیرو های امارت اسلامی طالبان با در نظر داشت همین گرایش به گروه ها ودسته های ذیل تقسیم میشود.
 • لشکر فاتح: نیرو های فاتح که در مرکز تعلیمی الفتح آموزش دیده اند.
 • لشکر عمری.نیروی خاص امنیتی شهری منسوب به ملاعمر
 • لشکر منصوری.این گروه در مرکز آموزشی ملا منصور تر بیه شده اند
 • لشکر بدری..که در مرکز آموزشی البدر تر بیه شده اند
 • عثمانی که از مرکز آموزشی حصرت عثمان در جوز جان آموزش می بینند.

……………………..

از مقا ومت چه خبر؟

هر چند احمد مسعود فرزند شهید  احمد شاه مسعود با سر دادن شعار مقاومت  در ولایت استراتیژیک پنجشیر برای چند روز از تسلیمی به امارت اسلامی طالبان خود داری کرد  اما از اثر حمله شدید طالبان تاب نیاورد وبتاریخ 4 و6 سیپتمبر 2021 از پنجشیر بیرون شدند وبه سمت تا جکستان رفت فعلا در پنجشیر  عملا جنگ ومقاومت نیست .چون احمد مسعود احمد شاه مسعود نیست ویاران وهمسنگران هم به آن حد وفاداری وپایداری  ندارند.

تعداد از نیروی های حکومت اشرف غنی که به پنجشیر  رفته بودند با تعداد قوماندانان پنجشیر بعد از یک روز جنگ وتحمل تلفات  تمام سلاح وامکانات را از دست دادند وخود شان د به دره های فرعی وکوه های دور دست پناه بردند. فعلا حدود چند صد نفر در کوه های پشغور .به قوماندانی جنرال حامد سیفی از پروان.جنرال جلال یفتلی از بدخشان وضابط صلح ریگستانی از پنجشیر در دره آخرولسوالی دره هستند .فعلا از جنگ ومقاومت خبری نیست اما حدیث مقاومت همچنان باقیست.

طبق گزارش ها 90 فیصد مردم ملکی ولایت  پنجشیر را ترک کرده  بطرف پروان وکابل رفته اند.میگویند به آنها ازطرف احمد مسعود گفته شده تا منطقه را ترک کنند واحتمالا در پنجشیر جنگ شود.اما احتمال در گیری برای فعلا ضعیف است.چون در بین سران جبهه مقاومت اختلاف است تا هنوز به یک توافق نرسیده اند حمایت کشور هارا ندارند وطرح قابل قبول ارائه نکرده اند. سران سر شناس جمعیت وجنبش ملی دوستم واحزاب تشیع هر طرف پرا گنده اند . اما احتمال میرود چند دلیل باعث آغاز مقاومت دیگر شود.

 • ضعف طالبان از رهگذر رهبری واحد ویکدست.
 • اختلافات درونی طالبان وبودن تعداد از رهبری طالبان در لست تحریم های امریکا.
 • عدم شناسائی جا معه جهانی ازین گروه .
 • نا رضائیتی مردم شهر ها نسبت فقر وبیکاری
 • وجود داعش در بین طالبان، در دره ها وکوه ها که احتمال جنگ ور گیری را افزایش میدهد.

.با این توضیح احتمال از سر گیری جنگ در افغانستان کم نیست واینبار آتش  عقده ها از داخل امارت شراره خواهد کشید وجنگ قومی دامن مردم افغانستان را خواهد گرفت.