آرشیف

2015-4-6

نظیر ظفر

ضعیفان را بـــــه غم تنها گذاشتند

بحــــق ما جفا کردند و رفتند
ستم بر ما روا کردند و رفتند

بـــما رسم رخِ دشمن کشیدند
فرار از ما جرا کردند و رفتند

نماز بی وضو خواندند بمحراب
به دین ما جفا کردند و رفتند

چپی و راستی سر چپه گردید
به هر راهی خطا کردند و رفتند

نگفـــــــــتند علت کشتار ما را
فقــــط باری دعا کردند و رفتند

به عزم کشـتن سوسمار بودند
ولی با او صفا کردند و رفتند

ضعیفان را به غم تنها گذاشتند
به هر سو دست و پا کردند و رفتند

نوشته نذیر ظفر