آرشیف

2022-11-5

دوکتور صلاح الدین سعیدی

ضرورت و اولویت! 

 

در موضع خود خواهر عزیز فرموده ایدکه با عمال حکومت قبلی و امریکایی کار کردن نمی خواهید و در زمان بمبارد امربکا بر افغانستان چه کردید و با قرار دادی ها و توافق کننده ها با امریکا کار نمی کنید و ….

سلام خواهر محترم 

تشکر از ملاحظات تان و تشکر از وقت شما برای نظر شما 

أما 

ما اولویت های داریم و این اولویت ها بنابر درک حقایق و لو تلخ است که شما نیز به بخش آن انګشت ګرفته اید. 

أما در جامعه مثلا شش حزب و سازمان وجود دارد( در کشور ما ۲۰۰۰) . حزب یعنی راه حل برای مسئله و پرابلم کشور و جامعه است. راه حل درست شش نیست. راه حل یک و در بعضی دو و یا سه أند و اما شش نیستند! 

به قندهار میروم! از کدام راه؟ راه درست دو و یا به نظر من بهترین راه یک است. خوب  فهم از مسایل دین باید یک باشد. این حزب اسلامی با جمعیت و خالص و … چه مشکل داشتند و دارند که با داشتن ایدلوزی های اسلامی، یک و متحد نمی شوند؟ مشکل و کله شخی در کجاست؟ 

واقعیت های عینی خارج از ذهن ما وجود دارند و ما در چوکات آن کار میکنیم. ما با کسانی از هموطنان مینشینیم که وجود دارند و بر مشترکات کار میکنند. حزب اسلامی به غیر از خود با کی کار میکند. دید و بازدید با حامد کرزی و عبدالله ع و حتی با دوستم زمانی چه بود به جز ضرورت به کار مشترک. این ضرورت به معنای توافق با ح کرزی با تمام کار کردهیش است؟ با داکتر عبدالله و عمال سرګردنه اند؟ جواب چیست؟ 

لذا باېد حقایق تلخ را درک کرد و با مردم و جامعه بر مشترکات کار مشترک کرد. اما کار مشترک بی هویت سازی خود نیست! کار مشترک برنکات معین توافق بر کل نیست. باید افغانستان و مردم آنرا در عالم اسباب و با استعمال وسایل ممکن مشروع نجات داد! استابلشمنت پاکستان دشمن ملت افغان بود و است! پکستان در افغانستان نه حاکمیت مرحوم ربانی را میخواست و نه طالب را میخواهد. با طالب نظام و همه چیز را در افغانستان سقوط داد و همین خدمت طالب به پاکستان کافی است! پتکستان نمی خواهد طالب افغان سرمشق  طالب پاکستانی شود. درک این برای طالب افغان بر درکش کندی میکند و آنکه از طالب این را درک کند، ترور، نابود و یا در حالت خوب خانه نشین میشود! 

پاکستان افغانستان مستقل و قوی نمی خواهد ولی بخش از سیاسیون مطرح کشور  هی میدان و طی میدان، چرا اظهارات و مواضع به نفع پاکستان کذاب دارند؟ 

چنین سیاسیون را باید نفیه کرد و یا با افغان کار کرد! قضاوت با شما! 

درایت سیاسی باید داشت و من مخالف کنفرانس بن جدید و مخالف تصمیم در مورد ملت در غیاب ملتم. در بن حکومت افغانها جور نه شد! در بن حکومت استخبارات خارجی و همسایه ها ساخته شد! 

باید با تمام افغانها نشست و ګپ خود و منطق هود را برایشان ګفت ومنطق سخن را روشن کرد! 

انسان بی وجدان وجود ندارد و همه وجدان دارند. وجدان با ممارست روشن و براق میشود و با عدم ممارست تاریک و تاریک که در نتیجه ګاه ګاه میګویم، فلان کس بی وجدان است. 

من باور دارم که هر کس وجدان دارد و باید آنرا با ممارست و پالش تقویت کرد. 

ما باېد مردم وکشو. خود را نجات دهیم! ما به قوت شدن ضرورت دا یم! لذا برای ایجاد یک چتر بزرګ ملی ضرورت است و نباید خورده ګیر بود!انهایکه فرصت های خوب کشور مارا ضایع در بیست سال ګذشته ضایع کردند باید فرصت تلافی تخلفات خود را داشته باشندو کار با مردم خود بر مشترکات امر و ضرورت زمان است! 

لذا شما و امثال شما را تا دیر نه شده به درایت و پختګی سیاسی دعوت میکنم. 

و ها عدهء درین میان تصور و اعتقاد دارند که من کلان و مطرح ام و با این خورد  و ریزه؟! کار کردن را کسر شان میدانند! 

به یاد داشته باشید! دشمنان و در رأس دشمن پاکستانی ملت افغان را خورد کردن میخواهند و ګناه این همه به نحوی غرور و تکبر عده ای از سیاسیون افغان خواهد بود و است! انتخاب با شما! خوردی و بزرګی در خوردی و بزرګی اندیشه است! 

و ما علینا الا البلاغ المبین 

تشکر

داکتر ص سعیدی 

۳/۱۱/۲۰۲۲

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸