آرشیف

2018-12-22

رسول پویان

صلح ننگین

عاملان جنگ از صلح و صـفا بیگانه اند
قـاتـل خلـق خـدا، ویـرانـگـران خـانـه اند

دامـن خـونین شـان تصدیـق قصـابی بـود
دسـت خـونین صاحبان بیم سـلاخخانه اند

مستی و ساز وسرود و شادمانی می‏کُشند
طالـبـان چـون دشـمنان بـاده و میخانه اند

قصدامریکاوپاکستان جنگ ووحشت است
سال ها دراین هنربس شهره و افسانه اند

تا امـارات و سعـودی خشم افـراط آورند
حــامـی افـراطـیـت ز اول تـا پـایـانـه اند

زیر نام صلح، طالب را امارت می دهند
خصم آزادی و یار وحـشت و زولانه اند

جنگ و صلح عامل بیگانه وحشت آورد
عــامــلان اجـنـبـی مــار درون لانــه اند

طالب و داعـش جـلادان گـیتی گـشته اند
چون سعودی وامارات و قطر دیوانه اند

جنگ ایران وسعودی جشن قدرت‏ها بود
چون به امریکا و پاکـستان هـم پیمانه اند

پول نفت مردم شان تا سلاح جنگ گشت
گویی بهر سود قـدرت هـا تجارتخانه اند

صلح امریکاوپاکستان وطالب وحشتـست
حامی جنگ دیگـر در کـشور ویرانه اند

سود تریاک و معادن جنگ را دامن زند
فوج پاکستان و طالب دزد این کاشانه اند

مافیـا و دزد و افـراطی بـرادر گـشته اند
دالـر و دیـنـار نفـتی آتـش ســرخـانـه اند

دربهای خون مردم صلح طالب باطلست
حـامینان صلح ننگـین بی عـدالـتخانه اند

حق مـردم را به افـراطی اگر سودا کنند
ضد استقلال و آزادی چه بی رحمانه اند

صلح و استقلال وآزادی بهم آید به دست
عـاملان اجـنبـی بـا گـپ حـق بیگانـه اند

ویروس جنگ وترورومرگ عالمگیرشد
عاشقان صلح تاکی بی سـر و سامانه اند

21/12/2018
رسول پویان