آرشیف

2019-4-14

علم عبدالقدیر

صلح در سایه درخت عملیات الفتح
صلح در سایه در خت الفتح 1398
در دنبا ی معاصر هر عملکردی دارائی اصل وقاعدۀ روشن وهدایتگر است حتی جنگ وصلح  آنچه ازین قاعده مستثنی شده صلح آمریکا وطالبان افغانستان است که از چندین ماه بدینسود در خارج از مرز های افغانستان بین نماینده امریکا ونمایندگان طالبان در پشت در های بسته بدون آنکه شرائط ، اصول وقواعد آن روشن باشد نشخوار وتکرار میشود وهیچ کس هم از راز این گفتگو ها اطلاع دقیق ندارد تا جا ئیکه سنا تور های امریکا نیز با آزرده خاطری ازین روند مبهم شکایت کرده ک خانم عضو سنائی امریکا گفت: در کشوری که دموکراسی واطلاع رسانی بزرگترین شاخصه  ها وافتخارات آن است تا هنوز نمیدانیم نما یندۀ آمریکا آقای خلیل زاد ابا طالبان در مورد نقش وآیندۀ زنان افغانستان چه صحبتی کرده است ؟ این مو ضوع  را بار ها ازوی پرذسیده ایم اما جواب روشنی در یافت نکرده ایم که نهایت ما یه نگرانی است.حال از نگرانی آمریکا ئیها میگذریم  به نگرانی های خود اشاره میکنیم اینکه مذاکرات پیچیده وبی نتیجه صلح چه تا ثیر منفی بر روحیه نیرو های امنیتی وکاهش انگیزه ومورال شان دارد .
صلح بدون میانجی؟
صلح بدون میانجی صلحی است که یکطرف جنگ به جرم خود اعتراف وحاضر به معذرت خواهی شود وطرف مقابل هم بپذیرد ویا اینکه هردو بخاطر تقسیم مساویانهۀ امتیاز با هم کنار بیایند.این در حالیست که جنگ وصلح در افغانستان  اصلا دو جا نبه نیست مسئله مردم افغانستان ، اقشار مختلف جامعه، قربا نیان اصلی جنگ کا ملا در حاشیه اند وکسی از ایشان نمی پرسد.هر صلحی بدون تشخیص طرفین منازعه ،تثبیت أهداف منازعه وتعیین میانجی وهیئت صلح بیطرف  نا ممکن به نظر میرسد ما بخاطر رسیدن به صلح به تثبیت موارد ذیل نیاز جدی داریم .
۱ مشخص ساختن عناصر اصلی  جنگ وصلح وجود میانجی مصلح وخیر خواه.
۲.تثبیت هدف و خواستهای طر فین منا زعه وتشخیص قربانیان ومتضررین جنگ ورسیدگی به خواست های شان.
3- انگیزه ها وعلل جنگ .مردم افغانستان همه مسلمان اند  باید پرسیده شود چرا با هم میجنگنند.آیا قاعده جنگ بین دو طائفه مسلمان در بین شان قابل تطبیق است یاخیر؟
مثلا در بحث هدف از طالبان پر سیده شود هدف شما از جنگ‌ و کشتن نیرو های امنیتی وکار مندان دولتی چه است؟ آیا اینهارا بنام مسلمان مخالف میکشید ویا کافر؟
اگر دو طرف منازعه مسلمان با شند قاعده صلح در قران با آیه( وان طا ئفتان من المو منین اقتتلوا فا صلحوا بینها …)تر سیم شده.
اگر طالبان حامیان ملکی ونظامی دو لت را بنام کافر میکشند از ایشان پر سیده شود اگر امریکا ئیها شرط اول شمارا بپذیرند واز افغانستان خارج شوند انوقت اعضا وحا میان دولت اتو مات مسلمان میشوند وبا شما در یک صف قرار میگیزند ؟ و یا اینکه به تجدید ایمان ونکاح ضرورت دارند.؟
اگر بگو یند بگذشته گذشت زو مکن یاد..امروز مده مفت بر باد…..خوب است که واژه های حقوق بشر وعدالت انتقالی وتفنگ سالار وجنا یتکار جنگی از فر هنگ سیاسی واخلاقی جامعه آینده حذف گردد..
در مذاکرات صلح فعلی میا نجی یا مصلح خیر خواه وجود ندارد.. ما هیت وهدف طر فین‌منازعه هم مشخص نشده .لذا ادامه مذاکرات‌پیرامون داد وسند های بین طر فین جنگ‌است که به قر با نیان جنگ یا مردم‌افغا نستان اصلا ربطی ندارد. این پروسه یک بر نامه انجوی است که در غرب نمونه ها ومثال های فراوان دارد.
صلح انجو ئیی .
اینکه خلیل زاد مطابق ذوق ترامپ که تشنه کاهش هزینه در بیرون از امریکاست یک پروژه پر در آمد ساخته شکی نیست.خلیل زاد که در زمان حکومت اوبا ما در حاشیه رانده شده بود با پیدا کردن لابی های تازه در درباز وزارت خارجه ترامپ دوباره توانست برای پروژه اش منظوری بگیرد واین پروژه را زیر نم صلح افغانستان وکاهش هزینه امریکا آغاز کند وازین مجرا پول کافی بدست آورد.
اگر بگو ییم مد عیان صلح ما نند حامد کرزی وخلیل زاد واطرافیان شان در شعار صلح خواهی أهداف دیگری را دنبال میکنند ناشی از حس بد بینی به صلح نخوا هد بود چون هدف اسا سی این‌مدعیان دنباله دار ساختن پروژه بخاطر کسب در امد های مالی ویا هم شریک ساختن طالبان در قدرت بخاطر ضعیف ساختن یکتعداد زور مندانی است که از سال ها بجان شان دندان تیز کرده اند و بنام جنگ سالار وجنایتکاران جنگی  منتظر محاکمه شان در محکمه عدالت انتقالی اند.
دور نما ئی سیاست طالبانی خلیل زاد وکرزی: سیاستمداران که بنام تکن.کرات از طرف آمریکا به افغانستان فرستاده شده اند از سابق سیاست همسو با طالبان ور وحیه مخالف با مقاومت واتحاد شمال داشتند .اینها حین ورود به کابل قوماندان عبدالحق را بحیث وزیر دفاع کابل انتخاب کرده بودند تا از ورود مردم شمال به داخل کابل جلو گیری کنند اما این بر نامه شان با کشته شدن عبدالحق توسط طالبان خنثی شد وایشان با دل نا خواسته با جبهه شمال کنار آمدند وبعد از چندی  بخاطر ضعیف ساختن یک تعداد زور مندان  شمال خصوصا فر ماندهان مقتدر جمعیت اسلامی بر نامه دی دی آر ودایاک را روی دست گرفتند تا  بایجاد خلاء امنیتی در دهات زمینه باز گشت طالبان وسر کوب زور مندان را مساعد سازند اما این سیاست شان تنها با عث تقویت طالبان شد وبخود شان هیچ کمکی نکرد ومتعا قبا شورای عالی صلح را به همین هدف تا سیس کرد ند تا فر ماندهان طالبان را از زندان ها آزاد وجبهات جنگ را بخاطر ضعیف ساختن نیرو های مقاومت گرم نگهدارند..ملیونها دالر از همین مجرا  به طالبان داده شد وقسمتی به جیب افراد رفت.جنگ‌وخشونت هم بیشتر شد
جلسات بی نتیجه خلیل زاد: طالبان بعد از نه ماه جلسات پیهم با نماینده امریکا وبرخی سیاسیون افغانستان توانستند بین کدر های دولت اختلاف ایجاد کنند ومردم را نسبت به حکومت تحت الحمایه امریکا بد بین بسازند وسر انجام با فرارسیدن فصل بهار با اعلان عملیات الفح برای مردم پیام پیروزی دادند وبطور خاص خلیل زاد را تهدید وبه امریکا ئیها چلنج دادند از قرائن بر میاید که فر جام این نشست ها با یک جنگ خو نین وبی نتیجه رقم خواهد خورد..خلیل زاد هم که تا سال پاربیکار و در کافه های امرکا تا لندن شب وروز سپری میکرد ستاره اقبالش در خشید با ساختن پرو پوزل ووعده بر نامه کاهش هز ینه مریکا ئیها  در جنگ افغانستان وزارت خارجه آمریکارا اغوا ووظیفه ما مو ریت صلح  با طالبانرا بدوش گر فت. که گویا با ربع هزینه جنگ میتوان به هدف رسید .وی از بیکاری وبی بر نا مگی  در دور اخیر بیش از دو هفته با طالبان نشست وافسانه گفت.‌آن هم پشت در های بسته . شما شنیده نما ینده امریکا با فرد ویا نهادی  بیش از چند هفته  مذاکره وگفتگو داشته باشد ؟…بعضی سیا سیون ذوقی وخوش باور که فکر میکنند با نزدیک شدن با نماینده امریکا صاحب منصب وچوکی میشوند بخاطر خوشبینی به امریکا فکر میکنند  حالا آمریکا خواسته که صلح شود طالبان را بزور وادار میسازد به میز مذاکره بنشینند وپاکستان را  هم ادب میدهد خلاصه گپ خلاص است..اما باور کنید خلیل زاد عنصر صلح وگفتگوی بین الا افغانی نیست فقط پروژه را طولانی میسازد ومصارف را بلند میبرد.احتمالا روزی نزد سنای امریکا به پاسخگو ئی احضار شود.
سال 1398 خورشیدی واعلان عملیات الفتح توسط طالبان:
تا ثیر مذاکرات قطر  افزایش مورال واعتبار طالبان را در صحنه سیاسی ونظامی در پی داشته ومردم خسته  هم  با ابراز بیزاری از جنگ به مذاکرات مجهول ومبهم دوحه چشم دو خته اند و به همین دلیل هیچنوع آمادگی در جهت دفاع از حکومت در حال سقوط  وجود ندارد. حکومت که هیچنوع عدالتی را در جهت انکشاف ومشارکت سیاسی رعایت نکرده واین امر با عث شده  تا با روحیه رزمی وداع گفته به هر نحو ممکن خودرا با طالبان نزدیک  سازند.
در حا لیکه مردم منتظر نتیجه نشست های صلح دوحه خلیل زاد وطالبان اند طالبان در آستانه سال نو خورشیدی با هجوم سر تا سری بالای پسته ها وپایگا های دولتی عملیات خودرا با نام الفتح آغاز کردند ودر سر تا سر افغانستان ده ها وصد ها تن از نیرو های امنیتی را کشتند وپاسگاه هارا به تصرف خود در آوردند وصلح را به چالش کشیدند..اینکه همه افغانستان دچار یک بحران خطر ناک شده شکی وجود ندارد اما خوب است کمی به مشکلات امنیتی ولایت خود مان  یعنیغور نیز در سال روان اشاره کنیم.
 
ولایت غور وسال پر چالش وپر مخاطره.

  1. غور در سال پر آشوب 1398 خورشیدی داکتر محمد ابراهیم ملکزاده را ندارد.
  2. سایه مذاکرات صلح در دوحه بر روحیه ومورال نیرو های امنیتی اثر منفی گذا شته.
  3. مردم از پیروزی  دولت بر مخالفین ما یوس اند
  4. دو رنگی ودوچهره بودن بسیاری ها را تا سیه چال های نا بودی  فرو می برد.
  5. بی مروتی وبی تفاوتی دولت مرکزی چانس حمایت قاطع از مردم غور را گرفته است.
  6. اختلاف ونفاق درونی ،بی اعتمادی وبی باوری  در بین کتله های مختلف  مردم موج میزند.
  7. سیلابها ، آب خیز ها وخرابی راه های مواصلاتی زمینه کمک رسانی به واحد های اداری را سخت تر کرده.
  8. تماس های مخفی وشرین کاری مردم محل با مخافین افزایش یافته.
  9. روحیه دفاع هم آهنگ ویکپارچه از دولت  در بین مردم کاهش یافته .
  10. تبلیغات اپوریسیون سیاسی بی هدف  همه مردم را بر سر دوراه قرار داده است.

نقش داکتر ابراهیم ملکزاده وکیل ونماینده مردم غور در تا مین صلح وامنیت کمتر از یک اردوی منظم  نبود، او دلسوزی داشت، ابتکار داشت مقاوم وبا تدبیر بود ودر بین مردم از محبوبیت خاص بر خوردار بود وخودش یک کوه استوار از اعتماد وباور بود که دیگر نیست. این خلاء با عث افزایش مورال طالبان وکاهش انگیزۀ جنگی حا میان دولت شده است.
مردم غور از دوران تجاوز شوروی سابق  با دو اندیشه ومفکوره در تقابل قرار گرفتند  عدۀ  بنام ملیشه های مدافع حکومت وقت وعدۀ هم بنام مجاهدین در مقابل هم قرار گر فتند واین اختلاف تا هنوز پا بر جاست .عدۀ از بقا یای رزیم های گذشته در داخل نظام پیروزی مجاهدین سابق را تحمل نکرده با طالبان تبانی وخوشبینی دارند.هر چند به ایشان سودی نمی رسد فقط خوش دارند تا حریف های شان ضعیف باشد.اینها در داخل استخبارات نظام به نفع طالبان کار میکنند را پور میدهند  لذا .وجود این افراد نیز به صلح وآرامش صدمه جدی زده است .