آرشیف

2020-3-6

رسول پویان

صلح امریکا و پاکستان

جنگ وخون تاکی جهاد اکبر است
بـازی فـوتـبـال طالب بـا سر است

زیــر نـــام واژۀ و لـفــظ جــــهـاد
دست وپای طالبان ازخون تراست

زهــر طالـب تـا که آدم می کـشـد
خوی گژدم در نهاد و گوهر است

صلـح امـریکا و پـاکـسـتـان فـقـط
جنگ خونین دگـر را رهـبر است

قـول امریکا و پاکـسـتان خطاست
مُهرهـردو کاملاً بی جـوهر است

تا که پاکـسـتـان فــرمان می دهـد
درد مـردم از کـرونـا بد تر است

طالب ار تـسلـیم امـریکا شـدسـت
جنگ او با مردم و با افـسر است

زن شـود محروم از حق و حقوق
تجربـه چون مشعل روشنگراست

ارگ فاشیستی و طالب با هـم اند
گرچـه در ظاهر گپ دیگـر است

کـشــتـی بـشـکـســتـۀ بـی نـاخــدا
در دل امـواج خـون شـناور است

دور غار و وحشت جنگل گذشت
عقل وآزادی وفرهنگ زیوراست

خنجر و شـلاق طالب بعد از ایـن
پیش چـشـم خلـق ما بی اثـر است

ارچه میهن را در آتش سـوخـتـند
زیرخاکستر خروج و اخگر است

کـودک و پیر و جـوان ایـن وطن
مشت پولادین و واحد لشکراست

بهـر پاکـستان و طالـب خـاک مـا
آتـشین تـر از درون مجمـر اسـت

قـاتـل ار مقـتـول را بخـشش کـنـد
جای حق شیطان روی منبر است

آن که قتل و انتحاری کـرده است
حـق او زنـدان و حکم داور است

از بـرای حـفـــظ اسـتـقـلال خـود
مردوزن بهردفاع در سنگر است

4/3/2020
رسول پویان