آرشیف

2019-1-31

استاد فضل الحق فضل

صفـا و عشـق و الـفــت می زنـد موج

 

درین  پهـنـا طــراوت  مـی زند موج
صفـا وعشـق و الفــت  می زند موج

عجــب زیبایـی طوفـان  کـرده  ایـنجا

که لطف ومهر وشفقت می زند موج

 

ندارد  تـیـــره گـی اصــلا  حضـوری

 جلال و شـان وشوکت  می زند موج

 

زمـان  گویـــی به  آهـنگ   طبیعــت

 نهاده گوش  و عظمت می زند موج

 

زمیــن و آ سمان وعـرش و کرسی

فرومـانــده  و حیـرت  می زند موج

 

کتاب  زنـده گی  بگشـوده  اسـت راز

جهـان را حـسـن خلقـت می زند موج

 

فلک از کینه  جویـی  دست شــسـته

امیـد وعشق و رغـبـت می زند موج

 

تمــام   خـاطــرات  خلـقــت  ایـنـک

یکا یک  بهــر عبرت  می زند موج 

 

حضور خلوت فکر است ومغـز اسـت

جهــان در اوج قــدرت می زند موج

 

رمـوز عشـق وعــرفـان میـدرخـشـد

حـیـا و شـرم  و عـفــت می زند موج

 

جهان یکسر تو گویی غـرق نوراسـت

ز بـس  کانوا ر  رحـمت  می زند موج

 

ز  فــیــض  شـــا ه  امــان الله  و آثــم

ا زان  خورشیـد طلعــت  می زند موج

               

ز فـضـــل  حضــرت  دانا یـی اســرار

جها ن در حـسـن خلعـت می زند موج

 

 

            ****

 

 

 

 

 

 

 

ولـــی  در کــشــور  ویــرانه ای مـــا

غــــرور و کبـر ونخوت می زند موج

 

صـــدای انفـجــار  و انـتــحــار اســت

غـــم و رنج و مصـیـبت می زند موج

 

زمان غمگیـن جهـان افسـرده وخـوا ر

ز بس که جهـل وغـفـلـت می زند موج

 

ترور و قـتــل عــام  و غــارت و چـو ر

ز اربـا ب  سـیـا ســت  مـی زنـد مو ج

 

فـسـاد و  رشـــوت و غــدر وجـنـا یـت

به ارگـا نهــا ی دو لـــت می زنـد موج

 

نـفــاق  و اخـتـلاف  و خـا نه  جـنـگــی

به  مـیـهــن  از خیـا نـت  می زند موج

 

مـیـان  حــزب  هــای  را سـت  یا  چـپ

جــدال  از بهــر قــدرت  مـی زنـد  موج

 

تـبـاه  شــد  مـمـلـکــت  از بی  تمـیــزی

فـغـان و شـور و  نـفـرت  می زنـد موج

استاد فـضــل الحق فـــضــــل

ماه جــدی سال ۱۳۹۷ هجـری شمســي شـهـر هــرات…