آرشیف

2018-6-16

علم عبدالقدیر

صدقۀ فطر تبلور همگرائی وانسانیت

 
صدقۀ فطرتبلور انسانیت.
گاهی خدا می خواهد با دست تو، دست  بندگانش را بگیرد .وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست
همزمان با ختم رمضان ادای صدقه فطر نیز بر روزه داران توانمند واجب است.خداوند ج همیشه رضایت خودرا با خوشی بندگانش پیوند داده وچنین دستور داده .همانطوری که بخاطر رضای من روزه گرفتید در ختم رمضان با دادن صدقه خوشی خودرا با همنوعان خود تقسیم کنید .قبل از نماز عید بخاطر خوشی بینوایان محتاج ودر مانده صدقه بدهید.تا مساکین مانند شما سیر واطفال شان مانند اطفال شما لباس نو بر تن کنند با دادن صدقه لغزش های ماه رمضان را جبران ودل های حزین مستمندان را شادان ولبان خشکیده شان را خندان سازید .پیغمبر بر حق پروردگار میفر ماید.من لم یشکرالناس لم یشکر الله..دل مؤمن خانه خانه خداست آنرا بدست آورید وبزیارتش بروید

توضیحی بر صدقۀ فطر.: پرداخت مقدار معینی از عذائیکه  بیشتر میان مردم رواج دارد، به  فقراء ومساکین ویا مستحقین که شریعیت برای ما معرفی کرده است.زکوة فطر واجب است کسیکه توانائی پرداخت را داشته باشد وندهد گناهکار میشودوبر تمام مسلمانها ،اعم از مرد، زن، پیر، جوان، بالغ، نابالغ، نوزاد، آزاد، برده، غنی، فقیر، مسکین  که تا غروب آفتاب آخرین روز رمضان زنده بوده، و علاوه از قوت و نیاز ضروری یک شبانه روز خود وفرزندانش چیزی اضافه داشته باشد واجب است.

چنانچه از ابن عمر روایت است: «أمر رسول الله صلی الله علیه وسلم بصدقة الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن تمونون». ترجمه: {پیامبر – صلی الله علیه وسلم- به دادن زکات فطر از کوچک و بزرگ و آزاد و برده، و کسانی که نفقۀ آنها بر عهده شما است امر فرموده است». حدیث صحیح: نگاه ارواء الغلیل (835).
حکمت وجوب صدقه فطر چیست؟
از لحاظ فردی فایده و حکمت  زکات فطر، طهارت و پاکیزگی روزه‌ روزه دار است که خلل و نقصان روزه را جبران می‌کند شاید روزه دار در جریان روزه در گفتار ، پندار وکردار خود لغزش های را مر تکب شده باشد که با پرداخت صدقه فطر این خالیگاه ها پر میشود همانند سجدۀ سهو که نقصان نماز را جبران می‌کند، اما فایدۀ اجتماعی زکات فطر، پیوند انسانها به یکدیگر است واینکه دلی را شاد بگردانی ومحروم ومایوسی را خوشحال بسازی جامعه را به هم پیوند داده ای وقوتی ساخته ای که باعث رضائی خداوند ج نیز میشود .تعاون وهمکاری در تأمین غذای بینوایان در روز عید و رمز فراموش نکردن فقرا و نیازمندان است، که به شکل عمومی و تکلیف شرعی واجب شده است.
از ابن عباس روایت است : «فرض رسول الله – صلی الله علیه وسلم – زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث، و طعمة للمساکین فمن أداها قبل الصلاة فهی زکاة مقبولة، و من أداها بعد الصلاة فهی صدقة من الصدقات». ترجمه: {پیامبر – صلی الله علیه وسلم – زکات فطر را به عنوان پاک کنندۀ روزه‌دار از سخنان بیهوده و دشنام، و بعنوان رزق و خوراکی برای مساکین واجب کرده است. پس هر کس آنرا قبل از نماز (عید) بدهد، آن زکاتی است مقبول، و هر کس آنرا بعد از نماز عید پرداخت کند صدقه‌ای همچون (سایر) صدقات است (به عنوان زکات فطر محسوب نمی‌شود}. حدیث حسن است: روایت امام ابو داود (1609) و ابن ماجه (1827).
نوع ومقدار صدقه فطر؟
صدقه فطر یک صاع  غذائی داده می‌شود که مصرف آن در میان مردم بیشتر رواج دارد، مانند برنج وگندم و خرما و غیره.که هدف اساسی رفع نیازمندی بینوایان است. شاید یک پیمانه در گذشته مشکل یک فقیر ومسکین را حل میساخته اما حالا در اندازه باید دقت شود تا رفع مشکل صورت گیرد چون هدف پیامبر اسلام رفع نیاز مندی فقرأ بوده که در آن زمان به یک پیمانه غذا حل میشده اما اگر حالا کفایت نکند باید مطابق نیاز روز پرداخت شود.
از ابو سعید خدری – رضی الله عنه – روایت است که گفت: «کُنَّا نُخْرِجُ فِی عَهْدِ رَسُولِ الله – صلی الله علیه وسلم – یَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَکَانَ طَعَامَنَا الشَّعِیرُ وَالزَّبِیبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ». (بخاری:1510) ترجمه: {ما در زمان رسول ‏الله- صلی الله علیه وسلم – یک صاع از طعام را صدقه فطر می‌دادیم. و طعام ما در آن دوران: جو، کشمش، کشک و خرما بود}.
صاع: پیمانۀ نبوی است که برابر چهار مشت مرد میانه می‌باشد، که با وزن گرمها تقریباً دو کیلو و چهار صد گرم می‌باشد.
اگر بچای پیمانه پول بدهد؟
اگر معادل پیمانه قیمت آنرا بدهد مشکلی نیست اما علماء دین گفته اند افضل و بهتر آنست که فطریه را از خوراک داده شود؛ زیرا پیامبر – صلی الله علیه وسلم – از خوراک دادند، و در بیان حکمت آن نیز چنین فرمودند: «طعمة للمساکین» یعنی: طعام و خوراکی است برای بی‌نوایان، وکسی آنرا از طعام می‌دهد هیچ عالمی در صحت عمل او خلاف ندارد، ولی کسی‌که قیمت آنرا می‌پردازد (از بجای طعام پول می‌دهد) علماء در صحت عمل او خلاف دارند.
اکثر علماء از جمله امام مالک و امام شافعی و امام احمد – رحمت الله علیهم – پرداخت قیمت را جایز نمی‌دانند، و می‌گویند: این‌کار خلاف سنت رسول الله – صلی الله علیه وسلم – است؛ زیرا حضرتشان از طعام پرداخت نمودند در حالی‌که در زمانشان پول هم وجود داشت، و اگر این‌ کار جایز می‌بود حتماً بیان می‌نمودند.
ولی امام حنیفه – رحمت الله علیه – پرداخت قیمت را جایز می‌داند، ومی‌گوید: غرض از آن دفع حاجت مساکین و بی‌نوایان است، و این غرض به پول هم انجام می‌گیرد، بلکه گاه به پول زیادتر نیاز می‌داشته باشد.
زمان پرداخت صدقۀ فطر؟
بهترین وقت برای پرداخت آن روز عید پیش از نماز عید است، و اگر یک یا دو روز پیشتر هم پرداخت کند جایز است، اما دادن صدقه فطر بعد از نماز عید کمتر ثواب دارد یعنی تنها از ذمه شخص ادا میشود وثواب هم کمتر دارد.
و در حدیث ابن عباس – رضی الله عنهما – گذشت که آنحضرت – صلی الله علیه وسلم – فرمودند: «فمن أداها قبل الصلاة فهی زکاة مقبولة، و من أداها بعد الصلاة فهی صدقة من الصدقات». ترجمه: {هر کس آنرا قبل از نماز (عید) بدهد، آن زکاتی است مقبول و هر کس آنرا بعد از نماز عید پرداخت کند صدقه‌ای همچون (سایر) صدقات است (به عنوان زکات فطر محسوب نمی‌شود)}.
از ابن عمر – رضی الله عنهما – روایت است : «أمر رسول الله – صلی الله علیه وسلم – بزکاة الفطر أن تودی قبل خروج الناس إلی الصلاة» ترجمه: {پیامبر – صلی الله علیه وسلم – دستور داد تا زکات فطر قبل از خروج مردم برای نماز عید، پرداخت شود}. متفق علیه.

مستحقین صدقۀ فطر؟
زکات ویا صدقه فطر فطر برای مساکین وبی‌نوایان داده می‌شود؛ به دلیل فرمودۀ پیامبر – صلی الله علیه وسلم – در حدیث ابن عباس – رضی الله عنهما – : «وطعمة للمساکین» یعنی: {زکات فطر رزق وخوراکی است برای مساکین}.
آیا لازم است هر کس خودش شخصاً فطریه را به فقیر دهد، یا اینکه می‌تواند کسی دیگر را وکیل سازد؟
لازم نیست، بلکه می‌تواند کسی دیگر را وکیل سازد، مگر باید کسی را که وکیل می‌سازد مسلمان و امین باشد، تا آنرا برای مساکین در وقت محددش برساند. وهمچنان صدقه فطر را به مستحقین نزدیک وماحول خود بد هد
مگر در صورتی‌که در جای بود وباش وی محتاجین نباشد، در آن صورت میتواند بجای بفرستد که مردم محتاج ونیاز مند اند..
اگر قیمت فطریه را برای مؤسسه‌های خیری بدهد، تا ایشان خودشان فطریه را خریده و به مستحقین برسانند، آیا این‌کار جایز است؟
اگر این‌مؤسسه‌ها مأمون و معتمد باشند، و فطریه را برای مستحقینش در وقت محددش می‌رسانیده باشند، باکی ندارد که آنها را توکیل کند. والدین از طرف اطفال خود صدقه بدهند ووارثین هم از کسیکه روز آخر رمضان وفات کرده باشد چون روزه گرفته وحسب فرموده پیامبر بزرگوار اسلام روزۀ آن به  رفع نقصان نیاز دارد..صدقه فطر قبل از روز عید ولحظات خوشحالی داده میشود تا همه یکسان خوش باشند وهیچ مسکین وفقیری در جامعه رنج فقر را نکشد.دل بدست آور که حج اکبر است.از هزاران کعبه یک دل بهتر است.دل گذرگاه جلیل اکبر است وکعبه بنیاد خلیل آزر است…
.