آرشیف

2022-10-7

رسول پویان

صدای دادخواهی

وطـنداران وطـن در آتـش بیداد می سوزد

اگر غـافـل بمانید ریـشـه و بنیاد می سوزد

 

شده خاک من وتوعرصۀ مشق تروریستان

به چنگ مافیا هرکس اگر افـتاد می سوزد

 

گلان باغ ما پرپر شـده در پیش چـشـم تان

نـوای بلـبـلان در دوزخ صـیـاد می سوزد

 

نه تنها دختران ازحق انسانی شدند محروم

زجور جهل طالب مادر و اولاد می سوزد

 

صدای دادخواهی در گلوها میشود خاموش

بـه هنگام عـزا هـم ناله و فـریاد می سوزد

 

بکشورنسل کشی وکوچ اجباری بُوَد جاری

ز کین طالبانی روح عـدل و داد می سوزد

 

زبس درجسم وجان حق آزادی زدند خنجر

حـقوق در مسلخ خـونین استبداد می سوزد

 

فقط نسل کنونی نیست قربانی در این بازی

که مغز استخوان و ریشۀ اجـداد می سوزد

 

به جزنفرین ونفرت نیست دراذهان افراطی

خلوص عشق دل در کـورۀ شیاد می سوزد

 

خدا یا ایـن چه آتـش بـود پیمان قـطر درداد

که هسـتی بشر در گـوهـر ایجاد می سوزد

 

به چنگ طالب وداعش دادندهست وبود ما

بـه تندور تـروریسـتان دل افـراد می سوزد

 

نباشد در دل کاخ سفید جز جنگ و ویرانی

که مظلوم زیر پای وحشت شداد می سوزد

 

سخـن از حـق آزادی انسـان اسـت در دنـیا

ولی در کـشـور مـا مــردم آزاد می سـوزد

 

گرفتارغم و فقر وعذاب ودرد انسان گشت

درین میدان جنگ گرم وسرد امداد می سوزد

 

بجای نفت ونان شمشیرخونین میکنند سودا

رفاه وصلح وامنیت به چنگ باد می سوزد

 

جهان با نظم نو ازچنگ ظالم می شود آزاد

ضحـاک ماردوش را کاوۀ حـداد می سوزد

 

7/10/2022

رسول پویان