آرشیف

2014-12-30

محمد داود پیمان غوری

صحـــــرای ســر گـــــردان

غم عشق توافتاده بجـــــــــــــــانم
که میسوزد تـــــــــــمام استخوانم

جمالت را ازآن روزی که دیــــدم
تویی هوش وتویی روح وروانــم

دریغ ازدست جــــــــورنـــازنینان
سوی صــحرای سرگردان دوانم

کنی گوش ارشبی فـــریاد این دل
شوی حــــیران زفــــریاد وفغانم

اگـــــــــــــرپرسی زاحوال خرابم

غــــــــــــــــریب خطۀ گردیزیانم

شدم آواره ازبیدادت ای یـــــــار
جدا ازملکِ غـــــــــــور باستانم

بیـــــا ای جان جان جان «پیمان»
نگاهی کـــن که زارو ناتـــــوانم

 

بااحترام

محمد داود(پیمان)غوری

سروده شده توسط: محمد داود«پیمان»غوری  باشنده اصلی ولایت غور باستان فعلاً مقیم ولایت پکتیا"