آرشیف

2016-7-18

ف. بری

شیـطـانـسـتـــــان

 خطهء نا پاک وشیطان پروراست
زایشش بود ناروا، درد سراست

بر خطا پاکش بگفتند نیست پاک
حیله و گند وفساد را بستر است

قاتل و جانـــــی و آدم کش ازاو
درجهان امروزهرجا گستراست

انتهـــــاری حــــربه ضد  بشر
میکنند تولید، به دنیا اظهر است

مولوی و شیخ و مـــلایش همه
جنس شیطان است ومولای شراست

میکنند با نام دین صد حیله ساز
جاهلان درزیر پاشان استر است

زانفجارهرجا بخاک وخون فتاد
منبعش درلاهــور ویا خیبراست

داعش و طالب شده زآنجا بلند
هم مجاهد کاو نماد این شر است

بر فســــاد آگاه شدند دنیا کنون
کاین همه وهم وشقاوت زین دراست

نیست پاکستان مگرشیطانستان
کی ورا پاکی وخوبی درخوراست

کی بود انجــا بری جنس بشر
آدمـــی را دیــو دد در پیکر است