آرشیف

2020-9-15

داکتر فیض الله نهال ایماق

شگوفه های ادب: مشتمل بر تک بیتی ها، دوبیتی ها و رباعیات گلچین

شگوفه های ادب: مشتمل بر تک بیتی ها، دوبیتی ها و رباعیات گلچین

تقریظ محترم همایون باختریانی

فولکلور فرهنگ عامیانه را گویند که ادب عامه یا ادب شفاهی یکی از شاخه های آن است، ادب عامه شامل افسانه ها، چیستانها، اسطوره ها، ترانه ها، تصنیف ها و امثال آن میباشد.
چشمگیر تر از همه ترانه ها و ابیات منظوم اند که از گذشته های نا معلوم تا به حال در دشت و دمن های اطراف سر زمین کوهستانی ما به گوش زمان نجوا شده اند که پژواک آنها را چون زمزمه ی گوارا و دلنواز هنوز هم میشنویم.
شعر عامیانه و روایات منظوم از دل شاعرانی گمنامی بیرون ریخته که هرگز ادعای شاعری نداشته اند این اشعار چه تگفرد چه دوبیتی و چاربیتی و یا لندی چه دری چه ترکی و چه به زبان پشتو و غیره سروده شده اند؛ آئینه روح و اندیشه ی ملت ها و ملیت هاو ترجمان احساسات پاک و بی آالیش اوشان اند که به سادگی سوز ها، خواست ها، آرزوها و گداز های مردم ما را انعکاس میدهند.
اینگونه ندا های دلپذیر بیشتر از دیگر قالب های شعری مفاهیم فرهنگی را انتقال داده و از یک نسل به نسل های دیگر رسانیده اند، همانطوریکه لندی ویژه زبان پشتو است تگ بیت ها، دوبیتی ها و رباعی ها ویژه زبان فارسی دری بوده که به نام »فهلویات« نیز یاد میگردند که زبان گویای عامه اند .جامعۀ ما تاریخ بس کهن و سنن پر افتخار دارد فرهنگ شفاهی و آفریده های زبانی مردم ما ازان اعماق تا به این روز سینه به سینه باقیمانده است، این اندوخته ها مانند گل های خود رو عرض اندام کرده است و گاهی هم به شکل پراگنده ثبت و ضبط شده اند.
کتابی که در دست دارید اثر پر ارزش داکتر فیض االله ایماق است که این گلهای زیبا و دلپذیر را از باغها و بساتین سرزمین کوهستانی ما د ستچین نموده اند که هر گلی فام خودش را دارد و شمیم و رایحه ی خوش خودش را. جناب فیض الله ایماق تمام این زیبایی ها را درین مجموعه گردآوری نموده و به مخاطبین فرهنگ پیشکش نموده که دنباله ی کار های فرهنگی گذشته ای شان میباشد چونکه هویت هر ملتی در فرهنگ آن نهاده شده است. اقوامی که در مسیر زمان از مقام بلند فرهنگی برخور دار هستند، توانسته اند به شیوه قابل قبول خود، فرهنگ و اسطوره های باستانی خود را معرفی کنند و زندگی خود را تا بلندای یک افسانه باال ببرند.
از ایزد توانا توفیق مزید برای جناب فیض الله ایماق در راه شگوفایی فرهنگ این سر زمین تمنا داریم.
قوم بی فـرهنگ از جـا میـرود
همچو خس بر روی دریا میرود
هر که از بیخ و بن خود دور شد
بینوا شد بنده شد مجـبـور شد
همایون باختریانی

برای دریافت "شگوفه های ادب" اینجا را کلیک نمائید