آرشیف

2021-5-7

رسول پویان

شوق همدلی

جانا بیا که در دل و در دیـده جا کنم

شـرط وفـا و مهــر و محـبت ادا کنم

 

در بیکـرانـه کـشـور دل آورم تـو را

سلطان قلب و حاکـم و فـرمانروا کنم

 

عشق ووصال تاکه شودزنده درجهان

اخـلاص را زمـیـنـۀ عـهـد و وفـا کنم

 

ازدوستی وعشق وخرد درفضای دل

دنـیــای پـرمحـبت و نیکی بـه پـا کنم

 

با یار هم‏زبان دل وجان دهـم  و لیک

بیگانـه را بــه لطـف و کـرم آشنا کنم

 

با شـوق همدلی بـه تمنای وصـل یـار

کلک هـنــر ز رنگ تـمـدن حـنـا کنم

 

بیت وغزل ز چشمۀ دل موج می‏زند

لـب‏هــای دلــربــای ورا پــرنــوا کنم

 

از رشته هـای دل بتنم اطلس و چکن

تا سـرو ناز دل بـه چمن خوشنما کنم

 

داغی که ازشرارۀ هجران به دل فتاد

بـا شـــربـتِ انـــارِ لـبـــــانی دوا کنم

 

گـر پـا نهد بـه نـاز به چشمان منتظر

دل را برای حـرمت جانـان سـرا کنم

 

با دلبر و عـزیــز دلی در کـنـار بحر

دروازه هــای قـلــب طبـیـعـت وا کنم

 

فـرهنگ باسـتانی دل‏هـای شـیـفتـه را

خورشـید عصر تازه یی در آسـیا کنم

 

ویران کنم زریشه طلسمات مصنوعی

مرغان خسته را ز قـفس ‏هـا رها کنم

 

افـراطیت که طالـب و داعش پـرورد

شیطان را هـلاک بـه چـوب خـدا کنم

 

افرشتگان که منبع عشق و محبت اند

دیـوان زشـت را بـه جهان رسـوا کنم

 

6/5/2021

رسول پویان