آرشیف

2016-1-24

محمد نصير توكلي

شورای انکشافی مـــــــــا و تطبیق پروژه‌ ها:

پروژه برق کوچک نیز در مربوطات شورای انکشافی ما نتیجه نداد!

شورای انکشافی ما و تطبیق پروژه‌ ها:

شورای انکشافی ما و تطبیق پروژه‌ ها:

شورای انکشافی ما و تطبیق پروژه‌ ها:

حدود سه سال می‌شود که پروژه بند برق کوچک در قریه قیاغک به پایه اکمال رسیده ولی متاسفانه به بهره برداری سپرده نشد. 
رییس و دیگر مسوولین شورای انکشافی قریه نام برده سی و دو لک افغانی را جهت ساخت این پروژه هزینه کرده اند. این پروژه از لحاظ تخنیکی – البته ظاهرا- اتاق آن ساخته شده، دستگاه توربو نصب گردیده، پایه های برق نصب شده و تمام خانه های مربوط لین‌کشی شده است، اما از تولید برق که هدف اصلی ساخت پروژه می‌باشد، خبری نیست.
قرار بود پروژه یادشده حدود 120 خانواده را از نور برق مستفید سازد، اما به جز یک بار که روشن شد و تمام لامپ‌های نصب شده در خانه های مربوط را شارتی کرد و خراب نمود، دیگر تا هنوز همانطوری شما ندیده اید، مردم آن قریه هم برق را به چشم ندیده اند و مبلغ سی و دو لک افغانی را انگار خدا به وجود نیاورده بود.
حالا می‌خواهیم از مسوولین انکشاف دهات که پروژه های مانند پروژه فوق را در دهکده های مختلف تطبیق می کنند، بپرسیم که آیا دقیقاً این گونه است که شما فقط پول را به شوراها تحویل می‌دهید و دیگر کاری به نتیجه آن ندارید که چگونه مصرف می‌شود؟ آیا مسوولین شوراهای انکشافی هم مسوولیت و پاسخگویی در قبال این گونه کارها که مبلغ هنگفتی در آن خرج می‌شود دارند یا خیر؟ آیا واقعاً سزاوار است که این همه پول سهم مردم فقیر و بیچاره ما، بدون بازخواست و بازجویی توسط چند نفر معامله گر حرام شود و هیچ سودی نصیب آنها نگردد؟
باید یادآوری کنم که از جمله پروژه های عام المنفعه که سود همگانی در منطقه دارد، یکی هم پروژه مکتب لیسه تسرقی در آن قریه است که توسط شورای فوق و چند شواری انکشافی دیگر، حدود ده سال است ساخته می شود، اما تا هنوز آن چنانی که باید ساخته می شد، به پایه اکمال نرسیده است.
یگانه پروژه های که سود همگانی داشت و چشم امید همه مردم به آنها بود، دو پروژه فوق است که متاسفانه ناکام ماند.
انگار خدا خواسته که ما از شوراهای انکشافی و پولی که در این دستگاه اختصاص می‌یابد، خیری نبینیم!