آرشیف

2016-12-8

محمد سرور انوری غوری

شهید الحاج دگر جنرال محی الدین غوری:

شهید الحاج دگرجنرال محی الدین غوری یکی از شخصیت های بارزنیروهای امنیتی کشور بشمارمیرفت . شخصیت بودبا ایمان، تحصیل کرده،مسلکی پرتوان،شجیع،مادون نواز، دلسوز، صادق،مدبر، یک لیدرشیپ کاملآمطمن، افسوزکه امروز دربین ما نیست وکمبودی اش مایه افسردگی ومایوسیت ماست،غوری شخصیت بود که درنیمه های شب ازمریضان داخل بست بازدید مینمود،همراه سربازان در یک سنگر نشسته نان میخورد، یکی از حرف هایش این بود که همیش میگفت من سنگر را نسبت به زیرپکه ترجیع میدهم وغیره، با پرسونل الی سطح پوسته ها روابط تنگاتنگ ومتداوم داشت، ازمشکلات پرسونل وقتآ فوقتآ باخبروجهت رفع مشکلات بطور متداوم رسیدگی مینمود، با دشمن کشور دشمن وبه منافع ملی وارزش های ملی سخت احترام داشت، شخصت حرف شنود، وسخن ورعالی بود، حرکاتش سخت باعث ایجاد مورال پرسونل ونیروهای امنیتی میگردید، همیشه منافع دیگران را نسبت به منافع خویش ترجیع میداد، سخت مخالف ذهنی گری های منفی بود، اوهمیشه ترجیع میداد که کدام شخص ازشخص دیگر پرتلاش وصادق است،بطورکل بگرون آن جوابگوی شخصیت اوست،هیچ فراموش نمی کنم که در یکی از جبهات سخت مورد حمله دشمن قرار گرفته بودیم تعداد زیادی شهید وزخمی داشتیم او برایم گفت وطن، توفقد متوجه شهیدها وزخمی ها باش که بکابل منتقل گردند ومن مصروف سوق واداره پرسونل میباشم ، درتقسیم وظایف علاقه خاص داشت،درمورد برازندگی های غوری حرف های زیادی وجود داردکه ازگفتنش فعلآعاجزم بطورخلص عملکردش درسطوح مختلف اورا به شخصیت ملی تبدیل کرده بود شهادتش ملت را تکان داد ودرگلم غم نشاند .روحش شاد ویادش گرامی باد.