آرشیف

2017-6-3

Shahla Latifi

شهر خاطره ها

باید عشق را به راه بی اندازیم 
شهری غمزده را 
از حقارت به در بی آوریم 
ترس و ظلمت را به آتش بکشانیم
چون این روز نحس
 باید پایان گیرد

شهلا لطیفی
دوم ژوئن ۲۰۱۷م

 

در هوای گرم نیم روزی 
شهر از اندوه سرشار است
 و شادی پر زده است بیرون از پنجره ها

کبوتران
تهی از امید
 نشسته اند کنار جاده ها

و نور کم رمق زندگی
 پرسه می زند در محوطه شهر خاطره ها

شهلا لطیفی
سوم ژوئن ۲۰۱۷م