آرشیف

2015-2-6

جمال الدین یعقوبی

شهریار الگواست بـــــرای مبارزه در برابر ظلم

 

شهریارکسی بودکه دربرابرظلم واستبدادظالمان وغارتگران که درضمن اینکه مظالم زیادونابخشودنی رادربرابرقشرفقیروستم دیده غوررواداشتند،هم حالاباتغیرظاهرشان بازهم ازمجراهای دیگربهمان استبدادشان ادامه میدهند،جوانمردانه برخواست ودست به مبارزه زد.
جوانان وروشنفکران محترم غوربالخصوص دولتیاری های بزرگوار،همه ماوشماجریانات ووقایع که تاحال درغوروخصوصادرولسوالی دولتیاراتفاق افتاده است شاهدبودیم وهستیم ،آگاه هستیم که کی هامحرکین وعاملین این همه ظلم وستم برحق این مردم بودند وکی هامیباشند. پس باوجوددانستن این همه حقایق اگربازهم بطرف جانبداری ازعاملین همه بدبختی هاقدم برمیداریدآیابنظرتان این یک گناه بدترازآنچه که آن ظالمان مرتکیب شدندنیست؟ قاتلان وظالمان که تادیروزبصورت مستقیم مشغول کشتن مردم بیگناه بودند،امروزباتغیرظاهرشان که صرف ریش کلان ماندندوخویش رامبلغین صلح،زندگی بطرف مترقی شدن وتوام بامسالمت آمیزبودن میدانند.آیانمیدانیدکه درواقع امروزنیزبادسایس شوم شان تفرق رادرمیان مردم ناآگاه تان میندازندوخودیشان ازاین وضعیت درپهلوی اینکه لذت میبرندمنفعت رانیزنصیب می شوند؟ من،شماوهزاران فرددیگرمیدانیم که شهریارجوان روشنفکر،آگاه ومتعلق به همه مان بودکه جوانمردانه دربرابردسایس شوم این شیاطین استادودست بمبارزه مردانه زد،همانطوریکه همه میدانیدکه شیاطین قدرت مندغوروجودچنین جوانان غیوروآگاه راکه درفکربرانداختن قدرت ظالمانه شان باشدراندارندهمین بودکه شهریاربزرگ رابطورناجوانمردانه ترورکردند.ولی شماقلم بدستان هدفم شمانسل جوان وروشنفکرهستید،به عوض اینکه این همه رشادت های مردانه جوان که متعلق به جامعه روشنفکری بودراتقدیرکنید،قلم رابی شرمانه دردست میگیریدوناجوان مردانه دانش تان رابه نفع غارتگران ظالم استفاده می کنید،آیااین چه فرق میتواند باظلم ظالمان انسان خورداشته باشد؟ هرکس که قلم دردست می گیردوتوطعه های بی موردراعلیه شهیدشهریارشرق نوشته میکنددرحقیقت این یک جفای نابخشودنی درحق خودش می باشد.
مردمیکه همیش زیربارظلم ظالمان قرارداشتندباورودجوانان چون شمادردانشگاه هاامیدی راحس کردند که شماتحصیل کردگان بتوانیدجواب دندان شکن برای ظالمان غارتگربدهید،ودیگرفرصت ظلم رابرای شان ندهید،ولی ماوشمابازهم زیرباروسلط شیاطین رفتیم وبازهم وضعیت رابه نفع فرصت طلبان میچرخانیم.
بااحترام جمال الدین"یعقوبی"