آرشیف

2019-7-29

رفعت حسینی

شهرِمردن

 

بگفتا :

 

< به باران بیندیش

 

بهارآفرین شو!>

 

[

 

وگفتا:

 

< درختان بی برگ را

 

به شعرت بیاور

 

وزین روزگارِمفلوک بنویس !>

 

[

 

وگفتا :

 

< حکایت کن از سِکهٔ رایجِ شهرِمردن:

 

شکستن،دریدن ونابودکردن!>

 

[

 

و گفتا که

 

< ای دوست تامیتوانی

 

ز چیزی که عشق است نامش

 

نپرهیز!>
آلمان
دو هزار و نزده