آرشیف

2014-12-12

دکتور محمد انور غوری

شهربی پرسان

یکی را قلب یک فرسنگ ، سنگ است
یکی ازخشـم چون خرچنگ،چنگ است
 
یکــی در سوگ میهـن سوگـــوار  است
یکـی برفرش خون مست و ملنگ است
 
یکــی هوشیـــار یکی بیمـار یکی مست
یکــی  دیوانــهء افیون  و بنگ  است
 
کمـان  کـــرده یکــــی را  بـــــار نکبت
یکـــی شــــــاخ تعصبش خدنـــگ است
 
یکـــی  از  عمق  دریــاهای  اسعـار
مـیــان  موج خواهش هــــا نهنگ است
 
یکــی خود بین و آخور  بین و بیـبــاک
کلاه  بردار و گستـــاخ  و زرنگ است
 
گــره  کــــرده  یکـــی  دم  فلــــک  را
خری ریش فلک لنگ است  لنگ است
 
یکــــــــی نشنیــــــده منشــــــور ملل را
قوانیـــن جهــــان گویـــــــا جفنگ است
 
شغــــــال در گهـــی اغـیــــــار بد خواه
بجــــان هموطـن  مثل پلنــــــــگ است
 
یکـــی مرد و یکــی برد و یکــی خورد
یکــی در سایـــــهء الدنگ ، دنگ است
 
لب بـــام سیـــه  روزان  غمـنـــــاک
قطــار کرگســــــــــان بی درنگ است
 
جوان و طفل و پیــــــر شیــــــخ فانـــی
پســــابند کراچــــی یـــــــا  تبنگ است
 
ز غوغــــای تبنگ داران  این شهــــــر
ترافیک را دمـــــاغ و کلـه منگ  است
 
ســـــر بـی مغـــز و پر از بــــاد نخوت
سـری ِسـرهنگ بی فرهنگ هنگ است
 
طنین انــــــداز و ماتمـــــزای  شبهــــــا
صدای جغد و غوغــــای فشنــگ است
 
همـــــای اتحـــــاد و صلح و دوستـــــی
اسـیـــــر دام  داغستــــان جنــگ  است
 
زمــــــان آبسـتن  مکــــر و شـقـــــاوت
زمین جولانگهــی توپ و تفنـــگ است
 
ز یک ســــو دست آدم کش  دراز است
ز یک ســـو چشـم آدم خوار تنگ است