آرشیف

2014-12-25

ضياالحق ضرغام

شهات شهریارشرق وضعف حکومت محلی غور

 

حكومت محلی غور فعالان جامعه مدني ، روشن فكران ، طرفداران سياست شرعي وحقوق طبعي وبشري را بطورظالمانه به شهادت ميرساندونام طالب رابراي شام نسبت ميدهد ، حكومت محلي به دست افراد خون ريز وخونخوار كه دشمن صلح وآرامش ملت هستندافتاده است تا بدين وسيله اهداف شوم خويش را در صحنه عمل پياده سازند .
جناب شهيد شهريار شرق يك جوان با احساس بود كه شور واشتياق پرستيژملي دروجودشان موج ميزدو منافع والاي ملي راازبزل جان هدف خويش ميدانست ، وي از زمان كه متعلم ليسه عالي سلطان علاوالدين غور بود مبارزه اش را براي تحقق حقوق مردم آغاز نموده ودر راه بلند بردن سطح ظرفيت هاي فكري وفرهنگي ومعنوي جوانان "انجمن جوانان وطن" را تاسس كرد ويگانه فعال جامعه مدني درولايت غور بشمار ميرفت .
شهيد شهريار شرق بعد از ختم تعليم در ليسه عالي سلطان علا والدين غوري جهت ادامه تحصيل عازم هندوستان گرديد وتحصيل خويش را در رشته حقوق وعلوم سياسي به پايان رساند ، بنابر درك وطن دوستي وشجاعت افغاني كه داشت دوباره به كشور عزيز خود باز گشت وبا روح خدمتگذاري به مردم بيچاره كمر همت بست وبر ضد متجاوزين كه هميشه خون مردم بيچاره را ريخته اند قد علم نمود ودفاع از قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي افغانستان را شعار خويش قرار داد .
متآسفانه اين جوان بيست وچهار ساله با ايمان وپرشور به دست جنايت كاران كه ميخواهند اوضاع منطقه به نفع استفاده هاي سوءشان مختل باشدشهيد گرديد.
ما از تمام نهاد هاي جامعه مدني ، روشنفكران ، نويسندگان،دانشمدان، فعالان سياسي وحقوق بشردرافغانستان خواهشمنديم تا صداي خويش را بلند كنند واز حقوق حقه اي مردم مظلوم وجوانان بي دفاع حمايت همه جانبه بعمل آورند وهمچنان از دولت جمهوري اسلامي افغانستان جدآ ميخو اهيم كه موارد ذيل را بطوري عادلانه پيگري نمايد :
 دولتي جمهور ي اسلامي افغانستان بايد هر چه عاجل تر هيئت با صلايت را براي تحقيق وبررسي اين قضيه تعيين نموده وآنرا جدآ پيگري نمايد .
 دولت بايدعاملين اين دسيسه را شناسايي كرده وبه پنجه قانون بسپارد تاعدالت تامين شود .
 ما به دولت هشدار ميدهم در صورتيكه در راستاي اين قضيه توجه جدي نكند جوانان به هر گونه اقدامات شديدجهت گرفتن خون شهيدشهريارشرق متوسل خوهند شد وعواقب خطرناك آن به دوش دولت خواهد بود .