آرشیف

2017-10-9

استاد فضل الحق فضل

شنیدم تـرک دنـیـا کـرده وا فـی

شـنـیــد م  تـرک   دنـیــا  کـرده  وا فـــی
سـفـر بر سـوی  عـقـبــا  کـرده  وا فـــی
 
به حـیــن  طـا عــت  و ذکـر و عـبـا دت
وداع  یـکــبــا ره  با مـا  کـرده  وا فـــی
 
ز جـمـع  دوسـتــا ن  یـکــد ل  و جــا ن
سـفـر ایـن بـا ر  تـنـهــا  کـرده  وا فـــی
 
هـمـا ن شـب زنـده دار عـشـق واخلاص
وداع  با  زنـــده شـبـهــا  کـرده  وا فـــی
 
دریـغ ! آن خوش نویـس  مـشـق  پـرداز
رهـا  آن مشـق و انشـاء  کـرده  وا فـــی
 
بـه  امــر  و  دعـــوت  ذات   یـگـــا نـه
ز سـفـلـی  رو به عـلـیــا  کـرده  وا فـــی
 
عــزیـــز  دیــــده  و  دلـهــــای   مـــردم
کـنــون  در قـبـــر مـا و ا کـرده  وا فـــی
 
هـمـان مـیـرگـن ســوار چـسـت و چالاک
وداع  با کـوه  و صـحــرا کـرده  وا فـــی
 
بــرای  عـــــزت  و اکـــــــرام   مــرد م
دلــش  را هـمـچـو دریـا  کـرده  وا فـــی
 
چه بـنـویـســد  قـلـــم  وصـف مـقــا مـش
مـقـر بـر تـخــت  دلـهــا  کـرده  وا فـــی
 
به حـُـسـن  خـُـلــق و اخـلاق  حـمـیـــد ه
عـزیـزان را چـو شـیــد ا کـرده  وا فـــی
 
ز ایـــام   جــوا نــــی   تـا  بـه  پـیـــری
عـمــل با زهــد و تـقـوا  کـرده  وا فـــی
 
به  دُ نـیــا  نـا مـۀ  اعــمــا ل  خــود  را
رقـــم  بـر خـط  زیـبــا  کـرده  وا فـــی
 
مُـزیــن  قـلــب  پا ک  خــویـشــتــن  را
به  نـور و عـشـق  مولا  کـرده  وا فـــی
 
به قـبـر انـــدر ز فـیـض  هــد و تـقــوی
لـحــد  را  فــرش دیـبـا  کـرده  وا فـــی
 
خـدا ونــدا  !  به فـضـل خـود بـیـامـرز
به احـسـا ن  که  بـرمـا کـرده  وا فـــی

 
 

اسـتـاد  فـضــل الـحـق  فــضــــل
شـهـــر فــراه 15 مـیــزان سال 1396 هـجــری شـمـســـی
 
دریغ ودرد که  مسافر بودم ونتوانستم  در مراسم تدفین وتشییع جنازۀ ان عزیز برجان و دل برابر وبرادر دوستداشتنی وهمکار قدرشناسم اشتراک نمایم . ایکاش می بودم تا برای چند دقیقۀ هم میتوانستم تابوت مبارک ایشان را بر دوش میکشیدم وتا کنار مدفن وخوابکاه ابدی ایشانرا همراهی میکردم ….در فرجام حال که چنین نشد از راه دور وقلب بسیار نزدیک مراتب تسلیت وتعزیت خویش را حضور فامیل نیکنام وباعزت ایشان ،فرزندان ، اقارب وجمله دوستان وعزیزان شان ومردم داغدیده وسوگوار قریۀ کاسی علیا وسرپل  تقدیم مینمایم و از بارگاه رب العزت برای جناب وافی صاحب فردوس برین وبرای همه بازمانده گان وعزیزان شان صبر جمیل را مخلصانه تمنا دارم !.