آرشیف

2019-9-4

غلام رسول مبین

شناسنامه ی کندیوال

در سال 1396 خداوند برایمان توفیق داد و توفق یافتیم که مجموعه یی را زیر نامِ "شناسنامه ی کندیوال" به یادگار بگزاریم. درین مجموعه به گوشه یی از جغرافیای کوچکِ غور/چغچران، رسوم و عنعنه ها، اهمیت اجتماعی و تاریخی-سیاسی، شخصیت های بارز جامعه و فرهنگی های مورد استفاده بحث شده است.
این مجموعه هرچند که به یک موقعیتِ مشخص نامگزاری شده و تاکیدش نیز طوریکه از نامش هویداست، بر سرِ یک موقعیتِ مهم دارد که عبارت از "کندیوال" باشد. اما، از آنجاییکه بسیاری از مسایل اجتماعی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی باهم هماهنگ و عجین اند، درین شکی نیست که برای اکثریتِ مردم مطالعه ی این اثر خالی از اهمیت و ارزش نخواهد بود. 
بروی این محلوظ کسانیکه مایل به مطالعه و دسترسی به این اثر اند، میتوانند که این مجموعه را در پیوندِ ذیل دریابند. 
بااحترام
غلام رسول مبین
چغچران
13 سنبله 1398

کتاب "شناسنامه ی کندیوال"  در اینجا