آرشیف

2022-6-14

دکـتـر بصـیر کامجو

شناخت ناراست رهبران تاجیکها ، هزاره ها و ازبکها از ناسیونالیسم پشتون

قسمت اول ــ پیدایی تاریخ سیاسی قوم پشتون افغان با آموزش دقیق ازرویداد های سیاسی نیم قرن اخیرکشور )خراسان ــ افغانستان( میتوان درس های تاریخی زیر راازآن برون آورد . چون انگیزه تداوم جنگ وجنایت سه سدۀ اخیر درکشور ما با فرمانروایی سیاسی پشتونها پیوند وبستگی دارد . بناً الزم است که ابتدا مردم بدانند که خاستگاه تاریخی قوم افغان ویا مترادف آن پشتونها ازکدام مکان یا کشوربوده وچگونه واز چه وقت این قوم به سرزمین ایران شرقی یا خراسان دیروزمسکن گزین شده اند .

ابوریحان بیرونی ) 5 دسامبر 973 ــ 13 دسامبر 1048 میالدی ( دانشمند وهند شناس تاجیک درکتاب ” تحقیق مالهند ” خود مینویسد ک ه : ” قبایل افغان درغرب هندوستان ، درکرانه های شرقی کوههای سلیمان واقع درپاکستان امروزی ، خانه بدوش می زیستند … . ”

به قول تاریخ سلطانی )1 )افغانها برای اولین بار به اجازه معین الدین شاهرخ تیموری )1404 ــ 1447 میالدی( چهارمین پسر تیمورگورکانی ، شوهر گوهرشادبیگم ، شاه ایران وقت ، درمیانه آخرقرن 15 میالدی ، ازکرانه های کوه سلیمان واقع درپاکستان امروزی رو برتافتند ، ودرپیرامون شهر پشاورهندوستان غربی ساکن شدند. ودرفرآیند زیاده ازدوسده آرام آرام بقسم کوچی ، خانه بدوش ن ، آواره ومهاجرازکشورهندوستان کوچیدند وبه سوی سرزمین های پر برکت خراسا ایران زمین مهاجرت کردند . ازین جا آشکار می گردد که تاریخ مهاجرت افغانها به سرزمین ایران شرقی از میانه آخر قرن 15 شروع تا دو دهه اول قرن 18 ادامه داشت. احمد شاه درانی افغان که به 1722 میالدی درمولتان )امپراتوری گورکانی هند( پاکستان امروزبدنیا آمد ، خانواده وی نیز درجمع مهاجرین افغان هندوستانی به سرزمین ایران شرقی مهاجرت کرده بودند . احمدشاه درانی درروزگار جوانی سربازسپاه نادرشاه افشار شد. اودرخدمت سربازی برای ایران ازخود کفایت ودرایت زیاد نشان داد وتوجه ناد رافشار پاد شاه ایران را بخود جلب نمود . و شاه با پاداش ی این سرباز مهاجر پشتون را به حیث فرمانده سپاهیان پشتون وازبک برگماشت .

 

 

مطلب کامل در اینجا