آرشیف

2015-10-5

نظیر ظفر

شناخت طالبان

ای طالـــب ِ دغـــــــا بخدا می شناسمت
از قتل و انتــــــحارو جفا می شناسمت

همجنس گــرا و دیـده درا و وطنفروش
با سه صفت ببین چی بجا می شناسمت

پرواز گر کنـــــی چو کلاغان روی باغ
با این سیاهی ها به هوا می شناسمت

دوزخ درش گشوده ز اعمالت ای پلید
چون عا صیانِ رو به فنا می شناسمت

ریش تو از ریا و قــبای تو از جفاست
گه از جفــــــا و گه ز ریا می شناسمت

با شهنواز پست و حمید گل تو بوده یی
با گـــند و با لجن ز قفــــا می شناسمت

یک چهره قاتلی و دگر چــهره نو کری
بر جای یک لعــین دوتا مـی شناسمت

نوشته نذیر (ظفر)
ورجینیا – امریکا 15/3/10