آرشیف

2015-1-29

محمدعارف شادان

شناخت بـــــــر مذهب سلطان غیاث الدین غوری

بنابرروایت اکثرمورخین سلطان غیاث الدین وهم چنان برادروی معزالدین دراول حال مذهب کرامیان راپیروی مینمودند

وبعدهاسلطان غیاث الدین شافعی مذهب شد

 ما درین مقطع از موضوع حصه از نویشته های منهاج السراج را تذکر میدهیم

قاضی منهاج می نویسد

دراول حال سلطان غیاث الدین وشهاب الدین غوری

بطریق مذهب کرامیان بودند البته بشکل میراثی پیشنیان وطبق رویش شهروندان خود

معزالدین چون برتخت غزنین نشست واهل آن  اما سلطان

شهر برمذهب امام اعظم      

ابوحنیفه رحمة الله علیه بودند او به موافقت ایشان مذهب ابوحنیفه را اختیار کرد اما سلطان غیاث الدین

  درخواب دید که باقاضی سعید که برمذهب اصحاب حدیث بود در یک مسجداست 

امام شافعی ناگاه

   در داخل آمده ودر محراب رفت وآغاز به تکبیر تحریمه کرد سلطان غیاث الدین وقاضی وحیدالدین

 هردوبا امام شافعی رحمة الله علیه اقتداء کردند

هنگامیکه ازخواب بیدار شد سلطان فرمان داد تا بامداد قاضی وحیدالدین را حاضرنمایند  در فردای آن شب وقتکه قاضی حاضرگردید

.سلطان دست قاضی را گرفته وبه مذهب امام شافعی در آمد

:صاحب روضة الصفامینویسد

که غوریان پیشتر از سلطان مذکور به مذهب کرامیان بودند  وسلطان غیاث الدین شافعی مذهب شد

زیرا که پرهیز کاری وتتبع احادیث محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم را 

درآن مذهب بیشتر یافت

ومسجد جامع هرات را که ساخته اوست اما مت آن را مخصوص به اصحاب شافعی گردانید

به هر تقدیر سلطان غیاث الدین غوری باوجود آنکه خود به مذهب شافعی معتقد بود باپیروان

مذاهب دیگر مخالفت نمی کرد وبه این عقیده بود که تعرض در مذهب از طرف پادشاه خوب به نظر

نمی رسید

:بقول  منهاج السراج جوزجانی

بهترین دانشمندان ومشهورترین سخنرانان وادیبان در درباروی باکمال عزت می زیستند

وپیروان مذاهب مختلف به دربار او روی آورده ومورد ارج قرار میگرفتند

صاحبان نظم ونثر به درگاه وی حاضربوده ودر نعمت می زیستند

 

:بنا به قول آثار البلاد

   سلطان غیاث الدین عادت داشت که همیشه بدست خویش  قرآن مجید را

مکمل نو یشته کرده وآن را به فروش میرسانید وپول آن را به بی چارگان بخش میکرد

 

 

گرد آ ورنده  محمد عارف" شادان"

 دانشجو دردانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه ننگرهار

shadanghory@yahoo.com   :ایمیل