آرشیف

2023-2-9

الحاج استاد محمد قاسیم علم

شمع مخفل
دلم پرواز کرد آم بسویت 
شود دستمال بروبد گردی کویت
هزاران ماه رخ درشهر باشد
برابر کی کنم با تاری مویت 
توشمع محفلی دربزم یاران
همه پروانه های دوری رویت 
سخن وقتی که رانی بر زبانت 
نمایان می‌شود آن عطرو بویت
خدا داده ترا طبع توانا
شدی شهره به اشعاری نکویت
نصیبم گشود آیم فروزکوه
زدوستان میکنم من جستجویت 
دعادارم به وقت صبحگاهی
نگاه دارد خداوند آبرویت 
هرات
۱۵عقرب۱۴۰۱