آرشیف

2019-3-2

رسول پویان

شمشیر در غلاف

درنـده شمشیر کج در غلاف باید کرد
ویا به صخره و برکُنده باف باید کرد

چـرا که گردن و پهلو و سـینۀ انـسان
بریـده کـوفته زخم و شکاف باید کرد

بـه نـام دیـن و خـدا کـشتن بشـر تاکی
به خونخواری خود اعتراف باید کرد

ز خشم و وحشت تیر و تفنگ بیزارم
برای عـدل و مـدارا مصاف باید کرد

چو دیر ومسجد و رهبانیت ریایی شد
بـه خمخــانــۀ دل اعـتــکاف باید کرد

ز قهر و غیرت افغانیت چـه می لافید
دوری زخدعه و لاف گزاف باید کرد

زخشم و کینۀ قومی چه میشود حاصل
حــذر ز تفـــرقــــه و اخـتـــلاف باید کرد

زنیش افعی و دنـدان گرگ شرمت باد
چـو قلب نـرم غرالان مـعاف باید کرد

بجهل ووحشت وکشتارافتخاری نیست
به طرز دیگری رسم گـراف باید کرد

زحلم و دانش وفرهنگ با تو می گویم
بـه خاک عـلم و تمـدن عفاف باید کرد

بـه دام فـتـنـۀ همـسـایـه تـابـکـی مانـید
حساب خودبه آن پاک وصاف بایدکرد

ز هـم نـوایـی پاکـسـتان گـریـز کـنـیـد
به اهـل صلح و صـفا ائتلاف باید کرد

به روزمعرکه میدان جنگ خواهید شد
دفاع و قدرت خودرا مضاف باید کرد

ز نــوکـری زر و زور اجـتـنـاب کنید
معاش خویـش به قـدر کفاف باید کرد

به کـس وفـا نکـند دوسـتی قـدرت هـا
ازیـن معامله زود انصـراف باید کرد

به قـول طالب و گپ غـنی مکن باور
جـدا دل و نظـر از انحـراف باید کرد

برای درک و توان حراسـت از میهن
هماره در همه حال انکشاف باید کرد

گذشتن از خطر هفتخوان آسان نیست
سـفر بـه اوجـگـۀ کـوه قـاف باید کرد

1/3/2019
 رسول پویان