آرشیف

2019-2-26

نظیر ظفر

شفای عجبی

داشـــــت آن سرو روان ناز و ادای عجبی
بود در چــــــشم همـــــه جلوه نمای عجبی

ساق سیمین و لبان سرخ و دو چشما ن آبی
داده بود خالقـــــش از لطـــــف لقای عجبی

پیرهن نازک و گلدارو یخن چاک و ظریف
جامه زیبــــی عجــــبی داشـــت قبای عجبی

خال از کــــــنج لبش میخ به دل می کو بید
زلفــــش اشــــــفته در آ ن قد رسای عجبی

دل بیــــمار من از دیدن آن لعبــــــت عشق
یافت بی نســــــخه و نو شابه شفای عجبی

 
 نوشته نذیر ظفر