آرشیف

2016-7-6

رسول پویان

شــــادی و طـــــــــرب

عید روزه بر همگان مبارک باد؛ به امید امنیت و آبادی کشور و نابودی جنگ افروزان رنگارنگ.

گــوشــۀ ابـرو نمـود و عـیـد شد
جشن و شادی وطرب جاوید شد

درب کندوی عسـل را بـاز کـرد
بـوسـه در جـشن وطـن تأیید شد

نقل وآجیل پیش دندان آمده است
خورد و نوش روزهـا تمدید شد

کـور بـادا چشـم تنگ محـتسـب
وقـت نوشـانـوش و دیـدادیـد شد

پای افراط و تعصب تا شکست
جـام جـم گل تحـفـۀ جمـشید شد

آتـش پـاکان دل مـا گــرم کــرد
نـور یـزدان شـعلۀ تـوحـیـد شـد

از تـمــدن از دل فـرهـنـگ مـا
داعش و طالب دگر تجـرید شد

مطرب آمد با شراب وبا رباب
در شـبسـتان هـمـدم ناهـیـد شد

آفت سـوگ و عـزا از بزم دل
سـوی گـورستان غـم تبعید شد

زندگی باجشن وشادی خرم است
بی می و معشوق پرتردید شد

مهرشادی ونشاط وطبع خوش
در خراسان اشعۀ خورشید شد

رقص وموسیقی سماع عارفان
در طـربـگاه ادب تمـجـیـد شد

عشق و مستی مایۀ هستی بود
از ازل بـر روی آن تأکید شد

5/7/2016