آرشیف

2015-1-26

محمد دین محبت انوری

شسـتـشوی چشم

 

  درین دیاروآن دیار عمومآ یک عادت وجود دارد که هرکس یک طوری بسوی کسی دیگری نگاه میکند.
منظورمن ازدیدن بسوی انسانها و اشیای ماحول است. آدمها ضرورت دیدن وتماشا اطراف واکناف خودرا دارند.  نه اینکه نظربازی نماییم وچشم خودرا فرسوده کنیم طوریکه دیده شده نظاره کردن دریک بخش معین ازساحه تمرکز یافته بشكل دوامدار  معني ديگري دارد  که آنهم بنام نظربازی ویا چشم چرانی گفته میشود بعضی مردان وجوانان معتاد ونظربازشده اند تاکه بسوی کسی یکبار دیده ترنکنند دل شان صبرنمیکند. وقتی انسان آنقدر ضرورت داشته باشد که بهرسو ببینید وبیش ازحد مشغول نظراندازی شود دور از عادت وضرورت بوده وفایده ای هم برایش ندارد تنها درواقعات جدید ، چیزی وجنسی را که تا هنوز ندیده است برایش جالب باشد وارزش آنرا دارد تا بدیدن آن لحظه ای مصروف باشیم. این بار بحث ما برسری این است که تا قبل ازینکه آسیبی به خود وارد کرده باشیم بهتر است از آن جلوگیری نماییم. وازضیای نور و انرژی بیجای چشم خوداری کنیم چشم عضوی حساس ومتحرک وجود بوده که ازهمه اعضآی دیگر بدن نازک ولطیف تر است وبه ویتامین مخصوص بخودش تغذیه میشود. تهیه  این ویتامین دروجود اشد ضرورت است و درهر غذای  یافت نمیشود وشایدهم برخی متوجه این راز نمیباشند.  اگرکسی  به مریضی وکمبود ویتامین  چشمی مبتلا شود خودش نمیداند علایم واعراض آن واضح نیست مانند کم شدن ساحه دید وغیره ..
چشم درمقابل روشنای حساس بوده از نور آفتاب ، روشنی چراغ، شعله آتش، صحفه کمپیوتر، تلویزیون مبایل وغیره متاثرمیشود وکسانیکه همیشه عادت دارند درمقابل روشنای چشمان باز نگاه میکنند واز عینک آفتابی استفاده نمیکنند خود شان جوان بوده  اطراف چشم شان چملکی خاصی داشته ونسبت به عمر شان چشم  وصورت شان پیرترمعلوم میشود. حالا انتخاب با شماست ولازم است تا درمورد چشم هرچه بیشتر معلومات حاصل کنیم وآنرا عملی نمایم.
این موضوع به طول عمر چشمان مان ارتباط مستقیم دارد.
 از جمله اگر مقصد نظراندازی یا چشم چرانی که یک شکل از دیدن مجبوری وتكراري است باشد درعین حال انسان فشاری را بالای حواس دیگری خود نیز وارد میکند واز نظر دانشمندان نظربازی به مقصد لذت بردن از یک رخ زیبا باختن عقل ودیدنظر است واشخاص هرزه گرد ونظرانداز مانندی یک دیوانه است که راه خودرا گم کرده بهرسو میبینند گوی دچار مریضی روانی شده است وهیچ وقت ازدیدن سیر نشده ونمیداند اين كارش چه وقت به مقصد میرسد. البته بدون اینکه کاری را انجام داده باشد خودش را به نظر عام منفور وبد اخلاق معرفی میکند.
چشم پاک است اگر ناپاک شود به  شستشوی ضرورت دارد تا وقتیکه چشم خودرا پاک نگاه نداریم دیگر وجود را پاک کرده نمیتوانیم. چنانچه از زبان مردم شنیده شده است که میگویند: چشم من باچشم تو چشمانی توجای دیگر به اشخاصیکه دچار اختلالات دید هستند یک راه تداوی هم ندیدن است ودر جای امن وتاریک باید قرار بگیرند تا مدتیکه بنائی خودرا دوباره بدست آورد.
وکسانیکه دانسته به این مشکل دچار هستند عذر بدتر از گناه است هم بینای دید چشم خودرا ضعیف میسازند وهم به یک نوع دنبال پیداکردن گناه میروند. وقتیکه چشم مصروف ومقروض همین عمل باشد نفس وحوس انسان بیشتر تحریک میشود خواهی نخواهی مرتکب خطا و گناهی شده ونگاه خودرا بی جهت تقسيم نموده ودريك نگاه حواس شان بيجاي شده وموثريت نظر ونگاه به نفع بدن نميباشد.
درزنده گی روزمره بین خانواده ها دیده شده که بعضی بی اعتمادی ها و سوتفاهم  رونما گردیده که سبب آن همانا دیدن بیجای شوهر به طرف زن دیگر بوده است. جوانان نسبت به هرفرد جامعه آسیب پذیر بوده واندک حرکت سبب فريب، پريشاني و تباه نمودن سرنوشت شان میگردد. که جبران آن از اراده دور است   ودرنهایت خود شخص هم ازروش پيش گرفته شده پشیمان میباشد ( چرا کاری کند عاقل که بارآرد پشیمانی ) این متل پخته وقدیمی است که بخوبی مارا رهنمای مینماید تا بتوانیم  چشم مان را در امان داشته باشیم.
 

پایان
چغچران
سرطان ١٣٨٨