آرشیف

2015-8-28

علم عبدالقدیر

شرح الصدر اعضای شورای مخنث

 

شورای عالی مخنث:
 این شورای با تر کیب عناصر مشخص وخصلت مخنث نامش را شورای عالی مجاهدین گذاشت که به هیپ صورت از مجاهدین نممایندگی کرده نمیتواند.این شورای پاسخگوئی نیاز ارگ است و جوهر وخصلت دو گانه این شوری در سخنان پیر مغان واستخاره گر دوران جناب مجددی متلور بود که گفت این حکومت کار های خوب واشتبا هات بزرگ کرده واین شوری هم از حکومت وحدت ملی حمایت میکند و هم جلوی خود سری هایش را میگیرد یعنی هم اپوزیسیون است وهم حامی دولت . ساده بگو ئیم دو امتیازه است.بخاطر حمایت از حکومت امتیاز میگیرند وبخاطر جلو گیری از آنچه آنها دفاع از حقوق بشر وآزادی بیان وقانون اساسی میگویند از سفارت خانه های مشخص بدل هزینه میگرند.
کمی رنگ مردمی هم داشت.: یکی از این آقایون زبان را مترنم سخن ساخت وگفت حکومت وحدت ملی قومی شده ما  از دو محور سیاسی قومی هراس داریم مقر ری ها باید ملی باشد یعنی فرزندان ذوات حاضر نماد کامل از وحدت ملیست چون همه اقوام در این شوری نماینده دارد ؟ دیگری فر مود ما متحد شده ایم تا از تقسیم ولسی جرگه بالای این دو محور سیاسی جلو گیری کنیم همان شعار های تکراری وبی نتیجه.

چهره های تکراری وشعار های سر کاری :مردم از چهره ها وشعار های تکراری خسته شده اند واین شورای مخنث را نماینده مجاهدین نمیدانند..اینها کسانی اند که بعد از سقوط حکومت نجیب ارزش های جهاد ومقاومت مردم را در کوچه های کابل به معامله گذاشتند وتا حال از همین نام نان میخورند..اگر  واقعا مجاهد وبه دنبال نیاز  های مردم هستید لطف نموده از کابل بیرون شوید وهر کدام تان به ولایت خود رفته شر تفنگداران وترورستان را از سر مردم کم سازید بجای جلابی ودلالیدر کابل  از مردم اعتبار بگیرید.. شما میدانید نا امنی مادر فساد وبستر بی عدالتی وقانون شکنی است و با تا مین امنیت هم قانون تطبیق  و بستر تا مین عدالت اجتماعی هموار میگیردد. این اجتماعات بخاطر عدالت ملی واجتماعی نیست فقط اعمال فشار بخاطر مقرر ساختن اقارب وگر فتن یک مقدار پول.
دو نهاد مشابه از دو بازیگر میدان سیاست:حامد کرزی واشرف غنی در تفاهم وهم آهنگی کامل کار میکنند وتلاش دارند همه افراد نسبتا نامدار وبا نفوذ را در محور خود داشته باشند به همین دلیل یکی انجمن والی هارا ساخت ویکی هم شورای عالی مجاهدین را .لذا ما نمیتوانیم انکار کنیم که هیچنوع سنخیت بین این دو نهاد که در فاصله زمانی مشابه ساخته شده اند نیست. چندی قبل انجمن والیان نیز عین هدف عنوان کرد وگفت در کار های نیکو حکومت وحدت ملی را رهنمائی وهمکاری میکند.همان کسانیکه در انجمن والی ها عضویت دارند در شورای کانتی نینتال نیز مشاهده شد لذا این افراد دو نهاد را در یک خط موازی به یک سمت وسو رهبری میکنند.
نمایندۀ جمعیت:؟ حضور احمد ضیاء مسعود بنام نماینده ارشد جمعیت تعبیر شد.بلی برخی اعضای خانواده رهبر شهید جمعیت در کابل نشستند وبرای خود نام ساختند رهبر ومعاون وعضو شورای رهبری  ودر مراجع قدرت همین القاب را بفروش میرسانند.اگر جمعیت حزب سیاسی باشد اعضای ارشد آن بر اساس کدام فیصله با کاندید های مختلف معامله میکنند ودر شورا ها من حیث عضو شرکت میکنند.حال سوال این است که آیا واقعا احمد ضیاء مسعود نماینده جمعیت است ؟کدام سند قانونی جمعیت را در دست دارد تا در آینده ازین آدرس بزرگ وارد معامله شود؟چند سال قبل این عالیجناب بنام نماینده وحتی رهبر جمعیت اسلامی یک جناح وشاخه جبهه ملی  را تشکیل میداد وحتی  رئیس جبهه شد وچند شعار را خیلی خود دکلمه وتکرار کرد.( تغییر نوعیت نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی..اصلاح ساختار تشکیلاتی کل کشور وانتقال قدرت وثروت از مرکز به واحد های دومی وسومی کشور که این شعار به دل ها جنگ میزد اما حین انتخابات در چهلوی سیستم نظام ریاستی وتمرکز قدرت استناد که پشم هارا خیره کرد..لذا معلوم نیست که در اینده نزدیک چه شعار سر خواهد داد وتا کجا خواهد رفت:من به این باورم که دیگر جمعیت یک حزب سیاسی نه بلکه افراد سیاسی ملون برنگ جمعیت اند که به هر نحو ممکن از زحکومت امتیاز میگیرند وبا ملت مجاهد هیچ ربطی ندارند.
ضعف ها: اکثریت اعضای این شوری را اعضای شورای متحد حزب اسلامی تشکیل میداد  یعنی همان دانه های لشمی  که از  بالای خرمن حزب اسلامی لخشیده اند  وهیچ جای قرار ندارند از تکیه گاه وپایگاه مردمی محروم اند .به استثنای یک ویا دو نفر هیچ یکی از اعضای این شوری به زاد گاه اصلی خود رفته نمیتوانند. استاد سیاف وجناخ محمد محقق از حزب وحدت و سران مؤثر جمعیت نیز درین شوری حضور نداشتند واز رهگذر قومی اگر فکر کنیم از قوم ازبک وبخصوص جنبش ملی جنرال دوستم وبلوچها هم کسی درین شوری حضور نداشت لذا میتوان گفت که این شورای متشکل از عناصر ونیرو های است  که مانند گذشته  بوجی جهاد با کله وپاچه  شهدا  پشت کرده در کوچه های کابل به لیلام گذاشته اند ودر عوض زر وسیم فراوان اندوخته اند. اگر مر تد ترین وبیدین ترین انسان برای شان امتیاز بدهد زیر شعار وحدت ملی در محور آن حلقه زده سنگ دفاع از وحدت ملی را به سینه میکو بند واگر از امتیاز شان کا سته شود درانصورت با ادعای سهم  جهاد ومجاهدین هزار غوغا براه می اندازند.

نقش جهاد ومجاهدین:  جهاد هدفی داشت که همان کوبیدن وراندن روسها بود و سر انجام از افغانستان بیرون شدند واین افتخار پیروز مند مجاهدین انکار نا پذیر است. نقش دیگر مجاهدین رساندن رهبران تا تاج وتخت بود تا بر حسب شعار وبزرگی جهاد حکومت نمونه اسلامی بسازند و ثابت کنند که اسلام قابلیت رهبری را دارد و افسانه های عدالت زمان خلفای راشدین وعمر ثانی راست است..یعنی مجاهدین  روسهارا شکست دادند ورهبران را تا ارگ رسانیدند بعد ازین مسئولیت رهبران بود که چگونه حکومت اسلامی میسازند وچگونه به ورثه شهداء ومعلولین جهاد وانقلاب رسیدگی مکینند.لذا نا کامی ها ونا رسائیهای بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب الله بدوش مجاهدین نیست بلکه مسئول کسانی اند که نام شان رهبر بوده و بخاطر چوکی وقدرت هدف اساسی را که ساختن نظام اسلامیست کنار گذاشتند چون بر نامه بخاطر نظام سیاسی اسلامی نداشتند تنها شعار میدادند راه ما جهاد قانون ما قرآن ورهبر ما محمد همه دروغ ..طوریکه مشهود است نام جهاد ومجاهدین در تمام افغانستان نیکو  وستودنی است واگر کسی وارد دهات وقصبات شود این حرمت وعزت را مشاهده میکند .واما در کابل و شهر ها دیگر مردم از جهاد ومجاهدین دل خوشی ندارند چون در پایتخت  این نامها بخون افراد بیگناه  رنگ شد وبا دو وآتش متعفن و آلوده گردید ومردم را به تهوع آورد که مسئولیت آن بدوش همین رهبران است رهبرانیکه ده روز هم در سنگر جهاد ننشسته بودند وهیچ عضو فامیل شان هم شهید نشده بود..رهبر انیکه با شکم گرسنه وارد کابل شدند ودیری نگذشت که صاحب قصر ها وشهرک ها وحساب های بانکی اند .لذا  مجاهدین افتخار آفرینان تاریخ اند وآنانیکه بنام رهبر ارزش های جهاد واسلام را در کابل ببازی گر فتند از ملت جدا بوده بازیگران کوچه های کابل اند وبس.باید به اینها گفته شود که دیگر ماده گاو جهاد شیر ندارد از برای خدا زیر شعار ونام دیگر کسب نام ونان کنید..لذا شورای مجاهدین به هیچ صورت از مجاهدئین نمایندگی نمگیند واتحاد دلالان کوچه های کابل است.