آرشیف

2014-12-31

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

شرایط زمانه گوید: خموشی به معنای مرگ است!

باز هم جنایت و باز هم خیانت تاریخی ای انگلیس ها و دوستان ابدیِ افغان شان به تاریخ کهن و عظمت پر افتخارسرزمین ما در جبهـهُ خون آشام و آشتی ناپذیرِ "اتحاد اسلام ناب افغانی با حاکمیت دموکراسی غربی" در راه تطبیق برنامه های ویژهً فارسی ستیزی ای آنها در سرزمین ِ تو سط آنها بخاک و خون غلطیدهً ما. 
دیروز عبدالرحمان خان افغان و امثالش زیر خط و مش و رهنمود مستقیم انگلیس ها، کشور مارا جهت حذف وبه نابودی کشاندن تاریخ، هویت و مدنیت عظیم و غنی از افتخارات بشری اش، افغانستان نام ماندند و امروز، سر لشکر افغان جناب کرزی با هستهً رهبریِ فاشیستی ای " حزب افغان ملیتی ها" و باز هم زیر رهبری مستقیم همان طراحان انگلیس شان، می خواهند تمام ملیت های غیر افغان = پشتون را پشتون بنامند.

قرار خبرقبلی" کابل پرس"، حکومت افغانستان از طریق وزارت مخابرات کشور توسط یک شرکت خصوصیِ بنام "گراند تکنالوژی رسورس" مربوط به شخصی بنام میرویس علیزی که از نزدیکان امیرزی سنگین می باشد، جهت تنظیم وتوزیع شناسنامه ( تذکره) الکرونیکی برای اتباع کشورما، قرار داد صدویک و نیم میلیون دالری ای را به امضا رسانیده است. باید خاطر نشان کرد که این شرکت، با استفاده از روابط بسیار نزدیکش با شخص امیرزی سنگین سرپرست وزارت مخابرات، چندین پروژهً پر منفعت آی.سی.تی را با مبالغ هنگفت عایداتی ازوزارتخانه های مختلف در انحصار خود در آورده است.

درﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از شناسنامه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮ را ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

درﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از شناسنامه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮ را ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ اﻓﻐﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

 

ﻗﺮارﻣﻌﻠﻮم، وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺰودي شناسنامه ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺟﺎﮔﺰﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ (تذکره های) ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ واین برنامه را بسیار شتاب زده و با نیرنگ های خاص شیطانیِ خود، میخواهد در چند وﻻﻳﺖ، ﺑﻄﻮر( گویا) آزمایشی تطبیق نماید. درین شناسنامه الکترونیکی، ملیت همه اﻗﻮام ﻛﺸﻮرو شهرت شخص، بدون اینکه ملیت متعلق به آن در نظر گرفته شود، اﻓﻐﺎن ذﻛﺮﺷﺪه وﺻﺮﻓن ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮاﺳﺖ درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ کشور، دري وﭘﺸﺘﻮ زﺑﺎﻧﻬﺎي رﺳﻤﻲ کشور اند.

ما خوب می دانیم و بایدیم بدانیم که واژه " اﻓﻐﺎن" = پشتون، درﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﺒرَن ازﻃﺮف ﻳﻚ ﻗﻮم ﺑﺎﻻي دﻳﮕﺮاﻗﻮام، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﻳﻲ یک ملیت و ﺳﺮﻛﻮب دﻳﮕﺮملیت ها ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﻌﻞ و ﺣﺬف ﻫﻮﻳﺖ ﻗﻮﻣﻲِ اﻗﻮام ﻣﺤﺮوم و ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﺮن دارد ﻛﻪ درﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻏﺎزشده است و هر روز کشنده تر و نا بود کننده تر، این سیاست وحشیانه عملی می شود.

اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل، ﺧﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﺑﻮده و درﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻳﻚ ﻗﻮم ﺧﺎص بالای ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮام ﺗﺤﻤﻴﻞشود؛ حتا، همه کشور های که درﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ با کشور ما ﻗﺮاردارﻧﺪ، داراي ﻣﻠﻴﺖهای مختلف اند و درشناسنامه ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻫﺮﻳﻚ ازاﺗﻨﻴﻚ ﻫا، ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻮﻣﻲ ﺷﺎن ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. دراﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻲ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ درﺑﺪل اﺿﻤﺤﻼل ﻫﻮﻳﺖ ذاتیِ ﻗﻮمی اﺶ، ﻧﺎم ﻗﻮم دیگر را به خود متحمل شود. اﻣﺎ وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺗﻌﺼﺐ قبیله پروری اش، زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ دري را، ﺧﻼف اﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎسی ﻛﺸﻮر،ازشناسنامه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. برنامه ﺣﺬف زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ دراﺳﻨﺎد وزارت ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ روي دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻼن ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﻮیت قومی و زبانی اقوام کشورکه منجر به اضمحلال هویت اتنیکیِ اقوام غیر افغان = پشتون می شود، نه تنها تنفر قومی و زبانی را دامن میزند، بلکه این عمل، نا جایز و سرکوبگرانه دولت کنونی محسوب می گردد. افغان خواندن غیر افغان – مانند تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها و سایر ترکتباران کشورغیر قابل قبول است. ما بایدیم درین لحظات حساس و سرنوشت ساز، از خود واکنش قانونی و منطقی نشان دهیم. 

ﺗﻮزﻳﻊ شناسنامه ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻠﻴﺖ "اﻓﻐﺎن = ﭘﺸﺘﻮن" ﺑﺮاي اﻗﻮام ﻏﻴﺮ ﭘﺸﺘﻮن با ﺗﺪوام ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻮﻧﻴﺰه کردن سرزمین کثیرالملیۀ ما در گذشته و امروز، آن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺴﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﻦﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﻨای موجودیت "افغانستان" شکل ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده وﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ازآن اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﮕﺮ ﻛﻮردﻻن واروﻧﻪ نگری که همیشه همه چیز را از دریچهً بر تری جوئی ، حفظ خود نگری وتحکیم خود خواهانهً منافع قبیله ایِ خود نگاه نموده و همواره حاکمیت انحصاریِ قبایل منسوب به افغان = پشتون را طی سده های اخیر نحکیم بخشیده، خواهان پایداری و مشروعیت بخشی ابدی، از طریق تعمیم جبری و غیر منطقیِ هویت "افغان" برای همه و امحای غیر مستقیم ترکیب چندین ملیتیِ کشور ما می باشد.

شناسنامه اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎﺑﻌﻴﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻠﻴﺖ اﻓﻐﺎن و به زبان پشتو ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﺷﻤﻦ وﺣﺪت وﻳﻚ ﭘﺎرﭼﮕﻲ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴد ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ازهر ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ آن ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده وﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮزﻳﻊ آن از
ﺟﺎﻧﺐ دوﻟﺖ ﻣﺰدور ورﻳﺎ ﻛﺎر ﻛﺮزي وﺗﻴﻢ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺘﻲ او ﺷﻮﻳم. 
ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺘﻴﺰنیستم و ﺧﻮاﻫﺎن زدودن ﻧﺎم وﻫﻮﻳﺖ دﻳﮕﺮان نبوده وﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻮﻳﺖ ﮔﺮﻳﺰﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺠﻠﺖ و زیر دستی از داﺷﺘﻪهای اﻧﺴﺎنیِ ﺧﻮدم دست شسته وﺑه پذیرش ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﻌﻠﻲ وﺗﻘﻠﺒﻲ تحمیلیِ دﻳﮕﺮان تن در دهم. 
اﻳﻦ ﺣﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ وﻫﻴﭻ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮاﻧﻲ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا ازﻣﻦ وﻣﻠﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺪان ﺗﻌﻠﻖ دارم ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
بیائید از خود بپرسیم:
آیا، ما حق داریم دهان باز کرده و بگوئیم که نه خیر، بس است خود کامه گی ها به خواست، میل و به نفع حاکمیت ظالمانه قبیله پرست افغان برای نابودیِ هست و بود ما؛ برای نابودیِ مدنیت و هویت ذاتی – بومیِ ما؟

آیا درست است تا این حد رعیتِ گوش به فرمان بودن ما، و ( به گفته شخصیت محترم و آگاه غوری ) " از پائین به بالا دیدن " های ما و در انتظار بودن سوقات های به ظاهر شیرین، خیر خواهانه و ملت خواه، اما در ذات، زهر آگین و نابود کننده، از نام اسلام ( طی قرن های متمادی)؛ از نام اتحاد اسلام ناب افغانی و دموکراسیِ جهان کشای انگلیسی و امریکائی ( امروزه)؟

آیا، ما حق داریم بندهً مطلق بی زبان و بی هوش سرداران واضحن ظالم و قبیله پرست نبوده، در جمع اتباع مساوی الحقوق کشور باشیم؟
آیا بس نیست پذیرفتن بدوی چون و چرای فریب نیرنگ های وحشیانهً حاکم را ؟
بیائید توجه کنیم به گفتهً اندیشمند و صاحب نظری بنام مارتین لوتر کینگ؛ به آنچه در بارهً ما وسرنوشت غم انگیز ما، مهم و با موقع است: " مرگ تو، درست از لحظه ای آغازمی شود که در برابر آنچه مهم و سرنوشت ساز است، سکوت می کنی!" . 

اظهار نظر های آگاهان و صاحبنظران محترم ما، برای آگاهی و رهنمائیِ مظلومان بخواب رفتهً ما، خیلی ها مبرم وضروریست. امید وارم؛ درین و موارد چنین، کم نیایند و مردم ما را یاری رسانند.