آرشیف

2014-12-25

ضياالحق ضرغام

شخصيت شما تابع انديشه هاي شماست

 
سركوب كننده ترين عوامل كه مانع ترقي فكري،دافع انكشاف ذهني ،رادع پيشرفت معنوي، ازاله خودشناسي،فتوردر خودسازي و شخصيت سازي یک انسان  ميشود؛اینان اند؛! منفي گرايي ،كوچك انديشي،عذر تراشي،یادآوری وشکایت ازناخوشی ها وبیماریها،جمع آوری انواع بهانه مبنی برناکامی  خود، بي باوري نسبت به خود و توانايي هاي خود،بی اعتقادی به استعدادهای درونی خود،بی اهمیت شمردن آنچه انجام میدهی،بی میلی دربه چنگ آوردن اهداف والا،ضعف نفس وبی ارادگی،اضطراب ودودله گی،نااستواری وبی ثباتی وبالاخره ايما ن نداشتن براي رسيدن به اهداف ومقاصد بزرگ وناممکن پنداشتن دست یابی به موفقيت هاي سترگ .
دوست گرامي! دائمآبه خودگوشزد كنيدكه ازآنچه تصورميكنيد بهترهستيد زيرااگربراي رسيدن به مقصدتر ديدبخودراه دهيدشكست ميخوريدواگربااراده قوي به پيروزي بينديشيدموفق ميشويد،اين توهستي كه ميتواني فرصت بيافريني واين فرصت رابه ثروت تبديل كني واین نیزتوهستی که میتوانی درانتظارفرصتي بنشيني وبرديواربخـــــــت واقبال تكيه دهي تاامواج ياس وناامیدی ترااسیرقلاب خویش گردانیده و همه دشواری ها ،سختی هاوخم وپیچ های گمراه کننده اش راشتابان درسراغت بفرستد وسايه تنفروگوشه نشيني وخود بیزاری را برافكارمثبت ،مدبیرانه وعاقلانه ات غالب سازد.
هيچگاه اجازه ندهيد كه نااميدي برشما غلبه نمايد،دروازه هاي پيروزي گشاده ترازهرزمان ديگراست ميتوا ني ازهمين اكنون قدم بدرون بگذاري وخودرادرشمارافرادي قراردهي كه ميخواهندازروزگاركام ستانند.
توجه داشته باشيدكه شخصیت شما تابع اندیشه های شمااست و ميزان موفقيت شماراميزان بينيش شما تعين ميكند، پس بزرگ انديش باشيدوهيچگاه افكا رخودرابي موردمتوجه مصروفيت هاي پيش پاافتاده وبی ارزش نكنيد زيراكوچك انديشي باعث ميشود كه درمسيرتنگ دستي، تنهایی،زبونی و درماندگي درحركت شوید وازراه هاي كه انسان رادرقله کمال و خواستهايش  ميرساندغافل بمانید.
غفلت،سستي وكوتاه فكري سبب امراض گوناگون كه هرلحظه درسرراه انسان قرارگرفته واورادرگم راهي ميكشاند ميشود؛عذرتراشي يك نوع همين بيماري شكست پذيري(نابودکننده تمرکزفکری وبی باوری) ميباشد كه سبب زانوزدن انسان دربرابر مشكلات وفرازونشیب های که درفراراهش قرارمی گیردمیشود ؛درین صورت محرکه های اساسی تعین کننده مرام هاواهدافش بطی میگرددوبامرور زمان فعالیت های خودراازدست میدهدوباعث میشودکه خودرايك آدم ضعيف،ناتوان وخالي ازقابليت هاي قبول مسوليت بداند ونیزكوشش ميكند تاخودرا متقاعد بسازدكه ازعهده كارهاي سنگين وپرحجم برنميايد.
آيادوست داريدكه يك آدم تنبل وبيكاره كه هيچ ارزش معنوي نداشته باشدباشي؟ هرگيزنه! پس خودرادست كم نگيريد،روي امتيازهاي مثبت تان حساب كنيد،استعدادهاي تان راكشف كنيد،شوه هاي متنوعي رابراي رسيدن به هدف امتحان كنيد،هرشكست رايك فرصت براي بدست آوردن هدف بشماريد،انعطاف فكري داشته باشيدودرموردافكارجديدبي توجه نباشيد.
هيچ گاه خودراكم هوش وديگران راباهوش ترازخودتصور نكنيدزيرااين طرزديدشماباعث حقارت وبيچاره گي شما دربرابرديگران شده وبه ازدست دادن اعتمادبه نفسي شمامي انجامدوانگيزه هاي بزرگ انديشي شمارابه صفرمیرساند وسبب ميشودكه شما يك آدم بي كفايت،بی شخصیت وفاقدشاخص هاي يك انسان شجاع وموفق عرض وجودكنيد.ازهمین اکنون دست بکارشویدوراه های رسیدن به اهداف عالی وبزرگرا طراحی کنید،باترس واضطراب مقابله نمائیدونگزارید برتوغالب شوند،باایمان کامل اقدام کنید حتما موفق میشوید.
بااحترام
ضیاوالحق ضرغام