آرشیف

2019-4-4

رسول پویان

شتر دزدی و خم خم

کار امریکا و طالب گـپ مبهـم گفتن است
با شتر دزدی بروی بام خم خم رفتن است

سرنـوشـت خلق را از خلق پنهان می کنند
زیر کاسه عالمی نیم کاسه قائم کردن است

جنگ طالـب بـوده از اول جـنگ زرگـری
این صدا در گوش شهر و روستا و بر زن است

نقـش طالـب استخـوان گـوشـۀ چـشـم فگار
قصۀ قصاب و شاگرد حکیمجی دیدن است

نیست جـایی بهر افراط و سـتم در مملکت
آب کوفتن در میان قلب سنگ هـاون است

چل سـال در شطّ خون و آتش و پولاد داغ
پـیکـر صـد پـارۀ مـردم سـوز غجغن است

گـردن کــج را نمی بــرّد گـر شـمیـر تـیـز
پس چراقصاب راسودای تیغ و گردن است

تا که خیاطان ناشی محـو طرح دشـمن اند
جامۀ پـوسـیده تنها یخن است و لیفن است

گـر بماند زیـر ابـر تـیره خـورشـید وطـن
صبح ما تاریک ترازخیمه گاه خفتن است

مهر تاریخ خراسـان است گرما بخش دل
گلخن ویرانه از انوار فیضش گلشن است

کلک نسـل نـو زنـد تـاریـخ فـردا را رقـم
نسل نو آینده را فرمانروا و سرجن است

30/3/2019
رسول پویان